ORDIN NR. 924
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalentei
valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor banesti
pentru scoaterea definitiva sau ocuparea temporara a terenurilor
din fondul forestier national

(publicat in M.Of.Nr.149 din 1 martie 2011)

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 226.199 din 17 ianuarie 2011 al Directiei politici si strategii in silvicultura, in temeiul prevederilor art. 43 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul mediului si padurilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Metodologia de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor banesti pentru scoaterea definitiva sau ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul autoritatii publice centrale care raspund de silvicultura, inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare si administratorii fondului forestier national vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 25/2009 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor banesti pentru scoaterea definitiva sau ocupare temporara a terenurilor din fondul forestier national, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 19 februarie 2009.

Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul mediului si padurilor,
László Borbély
Bucuresti, 17 februarie 2011.
Nr. 924.

ANEXA

METODOLOGIA
de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul
al obligatiilor banesti pentru scoaterea definitiva sau ocuparea temporara
a terenurilor din fondul forestier national

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta metodologie reglementeaza modul de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor banesti care revin titularilor aprobarilor de scoatere definitiva sau de ocupare temporara a terenurilor din fondul forestier national, in conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii fondului funciar nr. 18/1991 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul II - Scoaterea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national, fara compensare echivalenta ca suprafata si bonitate a acestora

Sectiunea A

Taxa pentru scoaterea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national

Art. 2. - (1) Calculul taxei pentru scoaterea definitiva a terenurilor din fondul forestier national se realizeaza conform formulei:

Tx = S x VEXP x PML x Tp

in care:
S = suprafata terenului scos definitiv din fondul forestier national, exprimata in hectare, cu 4 zecimale;
VEXP = volumul masei lemnoase ajunse la varsta exploatabilitatii, exprimat in m3/ha, ale carei valori sunt prevazute in anexa nr. 1 si stabilit in functie de specia principala de baza corespunzatoare conditiilor stationale si de bonitatea acestora;
PML = pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, exprimat in lei/m3, corectat cu coeficientul prevazut in anexa nr. 2, aferent speciei principale de baza corespunzatoare conditiilor stationale;
TP = taxa procentuala forestiera, a carei valoare este cea prevazuta in anexa nr. 2 la Legea nr. 18/1991 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, exprimata in procente.
(2) In cazul scoaterii definitive a unor terenuri din fondul forestier national care au, conform prevederilor amenajamentelor silvice, categoria de folosinta „padure“ sau „clasa de regenerare“, specia principala de baza se stabileste corespunzator conditiilor stationale.
(3) In cazul scoaterii definitive a unor terenuri din fondul forestier national incadrate ca neproductive, se va considera ca specie principala de baza, in functie de etajul fitoclimatic in care este localizat terenul, una dintre urmatoarele specii la clasa a Va de productie:

 • a) mesteacan - in etajul forestier montan (FM1-FM3, FD4);
 • b) carpen - in etajul forestier deluros (FD1-FD3);
 • c) plop alb - in etajul forestier de campie si silvostepa (CF, SS).

Volumul acestor specii la varsta exploatabilitatii tehnice se inmulteste cu un coeficient de corectie de 0,4.

(4) In cazul scoaterii definitive a unor terenuri din fondul forestier national care au, conform prevederilor amenajamentelor silvice, alta categorie de folosinta decat „padure“, „clasa de regenerare“ sau „neproductiv“, specia principala de baza si clasa de productie se stabilesc pe baza conditiilor stationale aferente arboretului care este limitrof cu terenul care se scoate definitiv din fondul forestier national pe lungimea cea mai mare.

Sectiunea B

Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier national

Art. 3. - (1) Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier proprietate publica se determina cu ajutorul formulei:

VT = S x Cr x n x PML x N

in care:
VT = valoarea terenului, exprimata in lei;
S = suprafata terenului care se scoate definitiv din fondul forestier national, exprimata in hectare, cu 4 zecimale;
Cr = cresterea medie anuala la exploatabilitate, exprimata in m3/ha, aferenta speciei principale de baza corespunzatoare conditiilor stationale si bonitatii acestora, conform anexei nr. 4. In cazul terenurilor din fondul forestier national care au alta categorie de folosinta decat „padure“, „clasa de regenerare“ sau „neproductiv“, specia principala de baza si clasa de productie a acesteia vor fi stabilite conform prevederilor art. 2;
PML = pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, exprimat in lei/m3, corectat cu coeficientul prevazut in anexa nr. 2, aferent speciei principale de baza corespunzatoare conditiilor stationale;
n = numarul de ani necesari de la infiintarea unui arboret si pana la recoltarea primelor produse secundare care pot fi valorificate. Acest indicator are urmatoarele valori:
- 10 ani pentru speciile repede crescatoare: salcii si plopi;
- 30 de ani pentru speciile de cvercinee;
- 20 de ani pentru celelalte specii;
N = coeficientul rezultat prin insumarea notelor prevazute in anexa nr. 3, atribuite terenului forestier in cauza.
(2) Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier proprietate privata se stabileste prin intelegere intre proprietarii de terenuri si beneficiarul scoaterii, in conditiile legii.

Sectiunea C

Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice

Art. 4. - (1) Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate publica se determina cu ajutorul formulei:

DVML = S x PML x (VEXP-VA) x N1

in care:
DVML = contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice, exprimata in lei;
S = suprafata terenului care se scoate definitiv din fondul forestier national, exprimata in hectare, cu 4 zecimale;
PML = pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, exprimat in lei/m3, corectat cu coeficientul prevazut in anexa nr. 2, aferent speciei principale majoritare din compozitia arboretului existent;
VEXP = volumul masei lemnoase ajunse la varsta exploatabilitatii tehnice, exprimat in m3/ha, conform anexei nr. 1, pentru specia principala majoritara din compozitia arboretului existent si clasa de productie corespunzatoare acesteia;
VA = volumul actual al masei lemnoase, exprimat in m3/ha, egal cu volumul preluat din amenajamentul silvic, la care se adauga cresterea corespunzatoare numarului de ani scursi de la data amenajarii si din care se scade volumul extras in aceeasi perioada;
N1 = coeficientul egal cu nota acordata pentru criteriul prevazut la nr. crt. 1 din anexa nr. 3 (tipul functional al arboretului existent pe terenul scos definitiv din fondul forestier national).
(2) Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate privata se stabileste prin intelegere intre proprietarii de terenuri si beneficiarul scoaterii, in conditiile legii.
(3) Pentru arboretele care au depasit varsta exploatabilitatii tehnice nu se calculeaza contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice.

Sectiunea D

Contravaloarea obiectivelor dezafectate ca urmare a scoaterii definitive de terenuri din fondul forestier national

Art. 5. - (1) Pentru obiectivele existente in fondul forestier proprietate publica, valoarea de inlocuire a obiectivelor care se dezafecteaza se stabileste in conditiile legii.
(2) Pentru obiectivele existente in fondul forestier proprietate privata, contravaloarea obiectivelor dezafectate se stabileste prin intelegere intre proprietarii de terenuri si beneficiarul scoaterii, in conditiile legii.

Capitolul III - Scoaterea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national, cu compensarea echivalenta ca suprafata si bonitate a acestora

Sectiunea A

Taxa pentru scoaterea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national

Art. 6. - Calculul taxei pentru scoaterea definitiva a terenurilor din fondul forestier national se realizeaza conform formulei:

TX = S x VEXP x PML

in care semnificatia termenilor este cea prevazuta la art. 2.

SECTIUNEA B

Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier national si a celui care se preia in compensare echivalenta ca suprafata si bonitate

Art. 7. - (1) Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 36. alin. (1) din Legea nr. 46/2008 , cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste respectand urmatoarele:

 • a) atat contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national (VT), cat si contravaloarea terenurilor care se preiau in compensare (VTC) se determina cu ajutorul urmatoarei formule:

  VT (VTC) = S x Cr x n x PML x N

  in care semnificatia termenilor este cea prevazuta la art. 3 alin. (1);
 • b) calculul contravalorii celor doua categorii de terenuri se face in scopul stabilirii si asigurarii echivalentei acestora;
 • c) stabilirea speciei principale de baza si a clasei de productie a acesteia pentru terenurile care se preiau in compensare se face pe baza de studii pedostationale.

(2) Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 37 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 , cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste respectand urmatoarele:

 • a) contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national (VT) si contravaloarea terenurilor preluate in compensare (VTC) se determina cu ajutorul urmatoarei formule:

  VT (VTC) = S x Cr x n x PML x N

  in care semnificatia termenilor este cea prevazuta la art. 3 alin.(1);
 • b) relatia dintre contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national (VT) si contravaloarea terenurilor preluate in compensare in fondul forestier national (VTC) este urmatoarea:

  VTC = 5 x VT;

 • c) suprafata terenului oferit in compensare trebuie sa fie de cel putin 3 ori mai mare decat suprafata terenului care face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier national;
 • d) stabilirea speciei principale de baza si a clasei de productie a acesteia pentru terenurile care se preiau in compensare se face pe baza de studii pedostationale.

Sectiunea C

Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice

Art. 8. - (1) Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate publica se determina cu ajutorul formulei:

DVML = S x PML x (VEXP - VA) x N1

in care semnificatia termenilor este cea prevazuta la art. 4 alin. (1).
(2) Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate privata se stabileste prin intelegere intre proprietarii de terenuri si beneficiarul scoaterii, in conditiile legii.
(3) Pentru arboretele care au depasit varsta exploatabilitatii tehnice nu se calculeaza contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice.

Sectiunea D

Cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la inchiderea starii de masiv pe terenurile preluate in compensare

Art. 9. - (1) Cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la inchiderea starii de masiv pe terenurile preluate in compensare se stabilesc in baza devizului intocmit de unitatea care a realizat studiul pedostational.
(2) Devizul de impadurire si intretinere a culturilor forestiere pana la inchiderea starii de masiv este insusit de proprietar, precum si de ocolul silvic care va asigura serviciile silvice sau administrarea terenului oferit in compensare.

Sectiunea E

Contravaloarea obiectivelor care se dezafecteaza ca urmare a scoaterii definitive a terenului din fondul forestier national

Art. 10. - (1) Pentru obiectivele existente in fondul forestier proprietate publica, valoarea de inlocuire a obiectivelor care se dezafecteaza se stabileste in conditiile legii.
(2) Pentru obiectivele existente in fondul forestier proprietate privata, contravaloarea obiectivelor dezafectate se stabileste prin intelegere intre proprietarii de terenuri si beneficiarul scoaterii, in conditiile legii.

Capitolul IV - Ocuparea temporara a unor terenuri din fondul forestier national, cu defrisarea vegetatiei forestiere

Sectiunea A

Garantia pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national

Art. 11. - Garantia pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national se calculeaza conform formulei:

TX = S x VEXP x PML,

in care semnificatia termenilor este cea prevazuta la art. 2.

Sectiunea B

Chiria pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national

Art. 12. - (1) Chiria pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier proprietate publica se calculeaza conform formulei:

CHA = S x Cr x PML x (1 + N),

in care:
CHA= chiria anuala, exprimata in lei;
S= suprafata terenului care se ocupa temporar in fondul forestier national, exprimata in hectare, cu 4 zecimale;
Cr= cresterea medie anuala la exploatabilitate, exprimata in m3/ha, aferenta speciei principale de baza corespunzatoare conditiilor stationale si bonitatii acestora, ale carei valori sunt prevazute in anexa nr. 4. In cazul terenurilor din fondul forestier national care au alta categorie de folosinta decat „padure“, „clasa de regenerare“ sau „neproductiv“, specia principala de baza si clasa de productie a acesteia vor fi stabilite conform prevederilor art. 2;
PML= pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, exprimat in lei/m3, corectat cu coeficientul prevazut in anexa nr. 2, aferent speciei principale de baza corespunzatoare conditiilor stationale;
N= coeficientul rezultat prin insumarea notelor prevazute in anexa nr. 3, atribuite terenului in cauza.
(2) Chiria pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier proprietate publica se incaseaza anterior predarii terenurilor.
(3) Plata chiriei in cazul terenurilor ocupate temporar se face conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 , cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In cazul ocuparii temporare a unor terenuri din fondul forestier proprietate publica pe o perioada mai mica de un an, chiria pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national, calculata conform formulei prevazute la alin. (1), se diminueaza proportional cu fractiunea din an.
(5) Pentru terenurile proprietate privata, chiria pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national se stabileste prin intelegere intre proprietarii de terenuri si beneficiarul ocuparii temporare, in conditiile legii.

Sectiunea C

Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice

Art. 13. - (1) Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice se calculeaza conform art. 4 alin. (1).
(2) Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice de pe terenurile din fondul forestier proprietate privata care fac obiectul ocuparii temporare se stabileste prin intelegere intre proprietarii de terenuri si beneficiarul ocuparii temporare, in conditiile legii.
(3) Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice nu se calculeaza pentru arboretele care au depasit varsta exploatabilitatii tehnice.

Sectiunea D

Cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv

Art. 14. - (1) Cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv se stabilesc in baza devizului intocmit de ocolul silvic care asigura serviciile silvice sau administrarea terenului forestier care face obiectul ocuparii temporare.
(2) Pentru terenurile ocupate temporar situate in fondul forestier proprietate privata, devizul cu cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv trebuie sa fie insusit de catre proprietar si de catre ocolul silvic care asigura serviciile silvice sau administrarea terenului.

Sectiunea E

Valoarea obiectivelor care se dezafecteaza ca urmare a ocuparii temporare a terenurilor din fondul forestier national

Art. 15. - (1) Pentru obiectivele existente in fondul forestier proprietate publica, valoarea de inlocuire a obiectivelor care se dezafecteaza se stabileste in conditiile legii.
(2) Pentru obiectivele existente in fondul forestier proprietate privata, contravaloarea obiectivelor care se dezafecteaza se stabileste prin intelegere intre proprietarii de terenuri si beneficiarul ocuparii temporare, in conditiile legii.

Capitolul V - Ocuparea temporara a unor terenuri din fondul forestier national, fara defrisarea vegetatiei forestiere

Sectiunea A

Garantia pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national

Art. 16. - Garantia pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national se calculeaza conform formulei:

TX = S x VEXP x PML,

in care semnificatia termenilor este cea prevazuta la art. 2.

Sectiunea B

Chiria pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national

Art. 17. - (1) Chiria pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national se calculeaza conform formulei:

CHA = S x Cr x PML x (1 + N),

in care termenii au semnificatia precizata la art. 12 alin. (1).
(2) Chiria pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national se incaseaza anterior predarii terenurilor.
(3) Plata chiriei in cazul terenurilor ocupate temporar se face conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In cazul ocuparii temporare a unor terenuri din fondul forestier national pe o perioada mai mica de un an, chiria pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national, calculata conform formulei prevazute la alin. (1), se diminueaza proportional cu fractiunea din an.
(5) Pentru terenurile proprietate privata, chiria pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national se stabileste prin intelegere intre proprietarii de terenuri si beneficiarul scoaterii, in conditiile legii.

Sectiunea C

Valoarea obiectivelor care se dezafecteaza ca urmare a ocuparii terenurilor din fondul forestier national

Art. 18. - (1) Pentru obiectivele existente in fondul forestier proprietate publica, valoarea de inlocuire a obiectivelor care se dezafecteaza se stabileste in conditiile legii.
(2) Pentru obiectivele existente in fondul forestier proprietate privata, contravaloarea obiectivelor care se dezafecteaza se stabileste prin intelegere intre proprietarii de terenuri si beneficiarul ocuparii temporare, in conditiile legii.

Capitolul VI - Continutul documentatiilor care se intocmesc in vederea obtinerii aprobarilor pentru scoaterea definitiva, ocuparea temporara a unor terenuri din fondul forestier national si pentru restituirea garantiilor in cazul ocuparilor temporare

Sectiunea A

Continutul documentatiilor care se intocmesc in vederea obtinerii aprobarilor pentru scoaterea definitiva sau ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier national

Art. 19. - (1) Documentatiile necesare emiterii aprobarilor de scoatere definitiva sau de ocupare temporara de terenuri din fondul forestier national, pentru suprafetele de pana la 1,0 ha, pentru care competenta de aprobare a fost delegata conducatorilor subunitatilor teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, contin:

 • 1. solicitarea beneficiarului de scoatere definitiva si/sau de ocupare temporara a terenului din fondul forestier national, adresata subunitatii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura in raza careia se afla terenul;
 • 2. memoriu tehnico-justificativ privind necesitatea scoaterii definitive sau a ocuparii temporare a terenului din fondul forestier national, intocmit de catre beneficiar, care sa contina justificarea modului de utilizare a suprafetei solicitate, precum si prezentarea detaliilor tehnice referitoare la obiectiv;
 • 3. memoriu justificativ intocmit de catre directia silvica, in cazul terenurilor proprietate publica a statului, care va contine obligatoriu:
  1. incadrarea obiectivului la exceptiile pentru care se permite reducerea suprafetei fondului forestier national;
  2. justificarea acceptarii amplasamentului de catre directia silvica;
 • 4. plan de incadrare in zona;
 • 5. plan de detaliu al amplasamentului obiectivului;
 • 6. copie a hartii amenajistice pe care este materializat amplasamentul obiectivului, vizata de ocolul silvic care asigura administrarea/prestarea de servicii silvice;
 • 7. fisa tehnica de transmitere-defrisare, al carei model este prevazut in anexa nr. 11. In cazul scoaterii definitive de terenuri din fondul forestier national cu compensare, se vor intocmi fise tehnice si pentru terenurile oferite in compensare, al caror model este prevazut in anexa nr. 12;
 • 8. studiu pedostational pentru terenurile oferite in compensare, in cazul solicitarilor de scoatere definitiva cu compensare, intocmit de unitati atestate pentru efectuarea de lucrari de imbunatatiri funciare in domeniul forestier;
 • 9. ridicarea topografica a suprafetei solicitate pentru scoaterea definitiva/ocuparea temporara din fondul forestier national, intocmita de persoane fizice sau juridice atestate sa efectueze lucrari topografice, insusita de ocolul silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice, dupa caz; aceasta va cuprinde si limitele unitatilor amenajistice;
 • 10. documente, in copie, prin care se face dovada proprietatii asupra terenului solicitat pentru scoaterea definitiva/ocuparea temporara din fondul forestier national. Pentru dovada proprietatii asupra terenurilor proprietate publica a statului se prezinta copii ale descrierii parcelare, preluate din amenajamentul silvic in vigoare, vizate de catre ocolul silvic;
 • 11. extras de carte funciara pentru terenul care se ofera in compensare sau extras de carte funciara pentru intreaga proprietate pe care o detine beneficiarul, pe care sa fie materializat de catre persoane fizice sau juridice atestate sa efectueze lucrari topografice perimetrul suprafetei oferite in compensare;
 • 12. avizul favorabil emis de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, in cazul terenurilor proprietate publica a statului;
 • 13. avizul favorabil al ocolului silvic care asigura administrarea sau prestarea de servicii silvice pentru terenurile solicitate;
 • 14. confirmarea ocolului silvic care asigura administrarea/ serviciile silvice, in cazul solicitarilor de ocupare temporara, ca beneficiarul indeplineste conditiile prevazute la art. 39 alin. (6) si (7) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • 15. acordul proprietarului pentru terenurile forestiere, altele decat cele din proprietatea publica a statului, in care sa se precizeze inclusiv ca terenul nu este in litigiu sau ca se incadreaza in prevederile art. 37 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • 16. acordul de mediu sau punctul de vedere al autoritatii de mediu, dupa caz. In cazul schimbarii destinatiei terenului ca urmare a scoaterii definitive din fondul forestier national, urmata de defrisarea vegetatiei forestiere, se aplica legislatia specifica privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. Aceste acte trebuie sa mentioneze denumirea obiectivului, amplasamentul si suprafata, iar in cazul in care realizarea obiectivului implica defrisarea, se vor mentiona inclusiv amplasamentul si suprafata care se defriseaza;
 • 17. copie de pe documentul de plata a taxei de scoatere definitiva sau a garantiei pentru folosirea temporara. In documentul de plata a taxei de scoatere definitiva sau a garantiei pentru folosirea temporara trebuie sa fie precizat obiectivul pentru care s-a facut plata.

(2) Documentatiile necesare emiterii aprobarilor de scoatere definitiva sau de ocupare temporara de terenuri din fondul forestier national, pentru care competenta de aprobare este a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura sau a Guvernului, contin documentele prevazute la alin. (1), la care se adauga:

 • 1. solicitarea beneficiarului de scoatere definitiva si/sau de ocupare temporara a terenului din fondul forestier national, adresata autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
 • 2. avizul conducatorului subunitatii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

Sectiunea B

Continutul documentatiilor care se intocmesc in vederea obtinerii aprobarilor pentru prelungirea ocuparii temporare de terenuri din fondul forestier national

Art. 20. - (1) Documentatiile care se intocmesc in vederea obtinerii aprobarilor pentru prelungirea ocuparii temporare de terenuri din fondul forestier national contin documentele prevazute la art. 19 , mai putin actele administrative emise de autoritatile competente pentru protectia mediului.
(2) Documentatia care se intocmeste in vederea obtinerii aprobarii pentru prelungirea ocuparii temporare de terenuri din fondul forestier national va contine copii de pe aprobarile initiale si fisa tehnica de transmitere defrisare care a stat la baza emiterii aprobarii de ocupare temporara initiala a terenului forestier.
(3) La intocmirea fiselor tehnice de transmitere-defrisare, specia principala de baza corespunzatoare conditiilor stationale si bonitatii acestora, precum si clasa de productie a speciei principale de baza se preiau din fisele tehnice care au stat la baza emiterii aprobarii initiale. In functie de aceste date tehnice se va proceda la recalcularea garantiei si chiriei, conform legislatiei in vigoare.
(4) Documentatiile prevazute la alin. (1) se depun la autoritatea competenta sa aprobe prelungirea ocuparii temporare a terenului forestier, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului anterior de ocupare temporara.

Sectiunea C

Continutul documentatiilor care se intocmesc in vederea recuperarii garantiilor depuse in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie forestiera

Art. 21. - Documentatiile necesare recuperarii garantiilor depuse in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie forestiera contin:
1. solicitarea de restituire a garantiei, formulata de beneficiarul ocuparii temporare, cu precizarea numarului de cont si a bancii unde se doreste restituirea sumei;
2. copia aprobarii de ocupare temporara;
3. copia documentului cu care a fost achitata garantia;
4. procesul-verbal de reprimire in circuitul silvic a terenului forestier verificat si vizat de subunitatile teritoriale silvice ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
5. avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare pentru restituirea garantiei si a dobanzilor aferente.

Capitolul VII

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 22. - Beneficiarii scoaterilor definitive sau ocuparilor temporare de terenuri din fondul forestier national pot fi persoane fizice sau juridice.

Art. 23. - (1) Compensarea in cazul scoaterilor definitive de terenuri din fondul forestier national se face doar cu terenuri care sunt in proprietatea beneficiarului.
(2) Compensarea partiala cu terenuri in cazul scoaterilor definitive de terenuri din fondul forestier national este interzisa.
(3) Plata taxei pentru scoaterea definitiva de terenuri din fondul forestier national, a contravalorii terenurilor, contravalorii pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice, a garantiei pentru ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier national, a chiriei pentru ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier national, a cheltuielilor de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, a cheltuielilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv si a valorii obiectivelor care se dezafecteaza se face de catre beneficiarul scoaterii definitive/ocuparii temporare a terenurilor din fondul forestier national.

Art. 24. - (1) Categoria de folosinta pentru terenurile din fondul forestier national care fac obiectul scoaterii definitive sau ocuparii temporare este cea stabilita prin amenajamentele silvice in vigoare.
(2) In cazul in care nu exista amenajament silvic in vigoare, datele utilizate la intocmirea fiselor tehnice de transmitere-defrisare si la calculul obligatiilor banesti, precum si categoria de folosinta se preiau din descrierea parcelara a unitatilor amenajistice aferente terenurilor care fac obiectul scoaterii definitive sau ocuparii temporare.
(3) Fisele de descriere parcelara prevazute la alin. (2) se intocmesc de catre unitati specializate, atestate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, pentru efectuarea de lucrari de amenajarea padurilor si vor fi vizate de catre conducatorul structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

Art. 25. - Calculul contravalorii terenului scos definitiv din fondul forestier national si a celui care se preia in compensare echivalenta ca suprafata si bonitate prevazut la art. 3 alin. (1) nu poate fi utilizat la evaluari in vederea exproprierii pentru cauza de utilitate publica.

Art. 26. - Intocmirea studiilor pedostationale se face de catre unitati atestate pentru efectuarea de lucrari de imbunatatiri funciare in domeniul forestier, cu obligatia stabilirii, prin aceste studii, a tipului de statiune, a tipului natural fundamental de padure, a speciei principale de baza corespunzatoare tipului natural fundamental de padure, a productivitatii, a solutiilor de impadurire si a devizului cu cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv.

Art. 27. - (1) In cazul in care terenul care este oferit in compensare are suprafata mai mare de 100 m2, acesta nu poate sa fie sau sa aiba componente sub forma de fasie/fasii mai ingusta/inguste de 10 m.
(2) Prin terenuri limitrofe fondului forestier national se intelege terenurile care au o latura comuna cu terenurile care fac parte din fondul forestier national. Limitrofe pot fi considerate si terenurile care sunt despartite de fondul forestier national de un drum de pamant sau canale de irigatie/drenaj care au latimea de maximum 6 m.
(3) Terenurile oferite in compensare trebuie sa fie apte a fi impadurite pentru speciile principale de baza.
(4) Terenurile neproductive, terenurile degradate, precum si cele situate in zonele de stepa, alpina si subalpina nu fac obiectul preluarii in compensare a terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national.
(5) Cheltuielile privind instalarea vegetatiei pe terenul oferit in compensare se achita de catre beneficiarul scoaterii anticipat predarii terenului care se ofera in compensare.

Art. 28. - Fisele tehnice care se intocmesc pentru terenurile care fac obiectul scoaterii definitive, respectiv al ocuparii temporare trebuie sa respecte urmatoarele reguli:

 1. pentru calculul obligatiilor banesti, in cazul terenurilor care se scot definitiv din fondul forestier national sau in cazul terenurilor care se ocupa temporar, la stabilirea speciei principale de baza se alege provenienta samanta, exceptand calculul pierderii de crestere datorate exploatarii masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice, situatie in care se va tine cont de provenienta speciei principale majoritare din compozitia arboretului existent;
 2. stabilirea clasei de productie pentru terenurile din fondul forestier national care urmeaza sa fie scoase definitiv/ocupate temporar, in vederea stabilirii obligatiilor banesti reprezentate de taxa pentru scoaterea definitiva a terenurilor din fondul forestier national, contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national, garantia pentru ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier national si chiria pentru ocuparea de terenuri din fondul forestier national, se face dupa cum urmeaza: clasa de productie I pentru statiuni de bonitate superioara, clasa de productie III pentru statiuni de bonitate mijlocie si clasa de productie IV pentru statiuni de bonitate inferioara;
 3. in cazul terenurilor oferite in compensare, clasa de productie pentru specia principala de baza corespunzatoare conditiilor stationale se preia din studiul pedostational intocmit pentru terenul respectiv.

Art. 29. - In cazul aprobarilor de ocupare temporara emise pentru obiective care urmeaza sa ramana in fondul forestier national si dupa perioada aprobata, reprimirea terenurilor in circuitul silvic se poate face in urmatoarele conditii:

 1. terenurile sa fie apte pentru a fi impadurite;
 2. sa nu fie restrictii cu privire la solutiile de impadurire a terenurilor respective ca urmare a existentei obiectivelor respective in fondul forestier national si dupa perioada aprobata.

Art. 30. - Emiterea avizelor si deciziilor de catre inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare si a avizelor de catre Regia Nationala a Padurilor - Romsilva pentru scoaterea definitiva sau ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national se face conform modelelor prevazute in anexele nr. 5-10.

Art. 31. - Institutiile care au competenta de aprobare pot cere completarea documentatiilor prevazute la art. 19-21 cu alte acte/documente/avize/acorduri/permise/licente, pentru clarificari, in functie de specificul obiectivului. Aprobarea se va emite prin corelare cu perioada de valabilitate a actelor/documentelor/avizelor/acordurilor/permiselor/licentelor.

Art. 32. - In cazul in care realizarea unui obiectiv implica atat scoaterea definitiva, cat si ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier national, se emite un singur aviz/o singura decizie, care sa contina elementele atat pentru scoaterea definitiva, cat si pentru ocuparea temporara.

Art. 33. - (1) Emiterea aprobarilor de scoatere definitiva, respectiv de ocupare temporara a terenurilor din fondul forestier national se face cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, referitoare la consultarea publica.
(2) Consultarea publica cu privire la scoaterea definitiva, respectiv la ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier national se face conform prevederilor legale in vigoare de catre structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

Art. 34. - (1) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura are obligatia, in cazul in care documentatia este incompleta, de a transmite un raspuns solicitantului scoaterii definitive/ocuparii temporare de terenuri din fondul forestier national, in termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentatiei la aceasta autoritate.
(2) Schema procedurii de scoatere definitiva sau de ocupare temporara de terenuri din fondul forestier este prevazuta in anexa nr. 13.

Art. 35. - Anexele nr. 1-13 fac parte integranta din prezenta metodologie, dupa cum urmeaza: – anexa nr. 1 - Volumul masei lemnoase ajunse la varsta exploatabilitatii pe clase de productie pentru principalele specii forestiere;
– anexa nr. 2 - Defalcarea pe specii si pe grupe de specii a coeficientului de corectie a pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior;
– anexa nr. 3 - Criterii in baza carora se determina coeficientii N si N1, utilizati la calculul contravalorii terenurilor (VT, VTC), al chiriei (CHA) si, respectiv, al contravalorii pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii (DVML);
– anexa nr. 4 - Cresterea medie anuala la exploatabilitate a arboretului total pentru principalele specii forestiere;
– anexa nr. 5 - Aviz al conducatorului structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura pentru scoaterea definitiva de terenuri din fondul forestier national;
– anexa nr. 6 - Aviz al conducatorului structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura pentru ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier national;
– anexa nr. 7 - Decizie a conducatorului structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura pentru scoaterea definitiva din fondul forestier national a terenului in suprafata de....;
– anexa nr. 8 - Decizie a conducatorului structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura pentru ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier national....;
- anexa nr. 9 - Aviz al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva pentru scoaterea definitiva din fondul forestier national a terenului in suprafata de ....;
– anexa nr. 10 - Aviz al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva pentru ocuparea temporara a terenului din fondul forestier national in suprafata de ....;
– anexa nr. 11 - Fisa tehnica de transmitere-defrisare pentru scoaterea definitiva/ocupare temporara a terenului din fondul forestier national;
– anexa nr. 12 - Fisa tehnica de transmitere-defrisare pentru terenul care se ofera in compensare in fondul forestier national;
– anexa nr. 13 - Schema procedurii de scoatere definitiva sau de ocupare temporara de terenuri din fondul forestier national.ANEXA Nr. 1
la metodologie

VOLUMUL masei lemnoase ajunse la varsta exploatabilitatii pe clase de productie pentru principalele specii forestiere – m3/ha -

Nr.crt.SPECIACLASELE DE PRODUCTIE
IIIIIIIVV
1.Molid1.039859668507350
2.Brad986838672508386
3.Pin silvestru69553136020996
4.Pin negru55342728319093
5.Larice953796602395252
6.Fag din samanta813652492355259
7.Mesteacan352 29419514194
8.Gorun din samanta768600453335232
9.Gorun din lastari533448343238164
10.Stejar din samanta875733584447346
11.Stejar din lastari565462375283201
12.Cer din samanta516405321255183
13.Garnita din samanta498418332250193
14.Stejar brumariu33429220811381
15.Stejar pufos2611881419965
16.Carpen din samanta334291217145108
17.Tei din samanta518449356256163
18.Salcam din plantatii49533119211648
19.Salcam din lastari3332241286334
20.Plop alb si negru52940527215592
21.Salcie din renis (si plantatie)534391295172107
22.Salcie din lastari36028920915373
23.Salcie din sulinari36028920915373
24.Anin483415325233163
25.Plop selectionat629407310207114

NOTA: Volumele sunt stabilite conform „Biometriei arborilor si arboretelor din Romania“, editia 1972, la varstele exploatabilitatii, prevazute in normele tehnice pentru amenajarea padurilor. Aceste volume vor putea fi revizuite in cazul modificarii varstei exploatabilitatii si a tabelelor de productie pentru arboreturi.ANEXA Nr. 2
la metodologie

DEFALCAREA pe specii si pe grupe de specii a coeficientului de corectie a pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior

Nr.crt.Specia sau
grupa de specii
Coeficientul care se aplica pretului mediu
al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior
1.Rasinoase1,20
2.Fag1,30
3.Cvercinee, frasin1,70
4.Diverse specii tari1,10
5.Diverse specii moi1,00

NOTA: Indicatorul PML pentru speciile sau grupele de specii inscrise in coloana 1 se determina prin inmultirea coeficientului din coloana 2 cu pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior prevazut la art. 123 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare.ANEXA Nr. 3
la metodologie

CRITERII in baza carora se determina coeficientii N si N1, utilizati la calculul contravalorii terenurilor (VT, VTC), al chiriei (CHA) si, respectiv, al contravalorii pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii (DVML)

Nr.crt.CriteriiNota acordata
0123
1.Categorii de arborete sau terenuri de impadurit pe tipuri functionaleArboretele la care sunt interzise orice fel de interventii pentru extragerea de masa lemnoasa sau de alte produse nelemnoase, parcuri nationale, rezervatii naturale si stiintifice, monumente ale naturii, precum si terenuri destinate impaduririi, incadrate la tipul functional TI15
Arboretele la care nu este permisa sau nu este posibila decat executarea taierilor de igiena sau a lucrarilor speciale de conservare, precum si terenuri destinate impaduririi, incadrate la tipul functional TII10
Arboretele la care sunt permise tratamente intensive, cum sunt cele de codru gradinarit sau cvasigradinarit, precum si terenuri destinate impaduririi, incadrate la tipul functional TIII5
Arboretele la care sunt permise tratamente cu perioada de regenerare normala sau mai mare, dar cu restrictii in executarea taierilor, precum si terenuri destinate impaduririi, incadrate la tipul functional TIV3
Arboretele cu functii de productie si de protectie la care nu sunt restrictii privind tratamentele, precum si terenuri destinate impaduririi, incadrate la tipurile functionale TV si TVI2
Terenurile fara vegetatie forestiera1
2.Amplasarea terenului fata de localitati2.A. Teren in intravilan si pana la 2 km de la limita perimetrului construibil:
- municipiul Bucuresti si statiuni balneare, climaterice sau turistice150
- municipii resedinta de judet, peste 100.000 de locuitori120
- municipii resedinta de judet, sub 100.000 de locuitori90
- municipii60
- orase40
- sate resedinta de comuna20
- sate10
2.B. Intre 2 si 10 km de la limita perimetrului construibil:
- municipiul Bucuresti si statiuni balneare, climaterice sau turistice 80
- municipii resedinta de judet, peste 100.000 de locuitori 60
- municipii resedinta de judet, sub 100.000 de locuitori 40
- municipii 30
- orase 20
- sate resedinta de comuna 10
- sate 5
2.C. Peste 10 km de la limita perimetrului construibil:
- municipiul Bucuresti si statiuni balneare, climaterice sau turistice40
- municipii resedinta de judet, peste 100.000 de locuitori30
- municipii resedinta de judet, sub 100.000 de locuitori20
- municipii10
- orase5
- sate resedinta de comuna3
- sate1
3. Amplasarea terenului fata de retelele de transport 3.A. Transport rutier (terenul este amplasat la o distanta de cel mult 2 km fata de calea de transport):
- autostrazi si drumuri nationale europene40
- alte drumuri nationale, strazi din intravilanul municipiilor30
- drumuri judetene, strazi din intravilanul oraselor20
- drumuri comunale, strazi din intravilanul comunelor, strazi din intravilanul satelor10
- drumuri forestiere, industriale si alte asemenea5
3.B. Transport feroviar (in cazul in care terenul se afla la o distanta de cel mult 5 km fata de statie)5
3.C. Transport fluvial (in cazul in care terenul se afla la o distanta de cel mult 5 km fata de port)5
3.D. Transport maritim (in cazul in care terenul se afla la o distanta de cel mult 5 km fata de port)5
4.Alte utilitatiRetele de apa-canal pana la 500 m5
Retele de distributie a energiei electrice pana la 500 m5
Retele de distributie a gazelor naturale pana la 1.000 m5
5. Ponderea suprafetei fondului forestier national in cadrul judetului Pana la 16%50
16,1-20%40
20,1-30%30
30,1-40%20
Peste 40%10

NOTE:

1. Coeficientul N se determina ca suma a notelor acordate pentru indeplinirea tuturor criteriilor mentionate.
2. Coeficientul N1 reprezinta nota acordata numai pentru indeplinirea criteriilor cuprinse la nr. crt. 1 „Categorii de arborete sau terenuri de impadurit pe tipuri functionale“.
3. Pentru criteriul „Amplasarea terenului fata de localitati“, in cazul in care diferenta dintre distanta fata de localitatea cea mai apropiata si distanta fata de o localitate incadrata la o categorie de importanta mai mare aflata in apropiere este mai mica de 10 km, se ia in considerare distanta fata de localitatea de cea mai mare categorie.
4. In cazul scoaterii definitive a terenurilor necesare realizarii obiectivelor de interes national, declarate de utilitate publica, aferente statiunilor turistice care organizeaza Festivalul Olimpic pentru Tineretul European - editia 2013, ai caror beneficiari sunt unitatile administrativ-teritoriale, coeficientii aferenti criteriului „Amplasarea terenului fata de localitati“ se diminueaza cu 80%.
5. In cazul criteriului „Amplasarea terenului fata de retelele de transport“, se cumuleaza, in functie de situatie, valorile notelor de la pct. 3.A,3.B,3.C si 3.D.
6. In cazul pct. 3.A se alege doar criteriul indeplinit de obiectiv cu punctajul cel mai mare.
7. Pentru stabilirea criteriilor se iau in considerare distantele cele mai scurte, in proiectie orizontala.ANEXA Nr. 4
la metodologie

CRESTEREA MEDIE ANUALA
la exploatabilitate a arboretului total pentru principalele specii forestiere*)

– m3/an/ha -

Nr.crt. Specia principala Clasa de productie
I II III IV V
0 1 2 3 4 5 6
1. Molid 13,8 12,2 10,5 8,1 5,7
2. Brad 12,7 10,8 9,4 7,8 5,9
3. Pin silvestru 12,1 9,4 7,4 5,2 3,0
4. Pin negru 10,9 8,6 6,6 4,6 2,8
5. Fag 11,0 9,1 7,6 6,0 4,4
6. Mesteacan 9,4 7,9 6,4 4,8 3,2
7. Gorun din samanta 7,5 7,0 5,5 4,7 3,3
8. Gorun din lastari 8,6 7,2 5,7 4,4 3,1
9. Stejar din samanta 10,6 8,8 7,6 6,2 4,7
10. Stejar din lastari 9,2 7,5 5,9 4,9 3,9
11. Tei 12,7 10,8 9,1 7,2 5,2
12. Cer 8,8 7,8 6,3 4,9 3,9
13. Garnita 6,8 5,9 5,2 4,4 3,5
14. Carpen 10,2 8,8 7,5 5,9 4,6
15. Salcam (plantatii) 18,7 14,7 10,3 6,4 3,3
16. Salcam (lastari) 16,5 13,2 9,3 5,7 3,1
17. Plop alb si negru 19,5 15,0 11,6 7,8 4,8
18. Salcie din samanta 27,5 23,9 19,2 14,2 9,5
19. Salcie din sulinari 20,8 18,9 16,5 12,4 8,2
20. Plop selectionat 30,1 23,7 18,0 13,0 8,2
21. Larice**) 10,5 8,9 7,5 5,7 3,6

*) Conform „Biometriei arborilor si arboretelor din Romania“, editia 1972.
**) Arboret principal.ANEXA Nr. 5
la metodologie

Antetul subunitatii teritoriale de specialitate a
autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura ............................
(denumire, adresa, telefon, fax, e-mail etc.)
Nr. ........./...............

AVIZ
NR. ........../................
pentru scoaterea definitiva din fondul forestier national a terenului in suprafata de ........,
aflat in proprietatea ........, de catre ......., pentru realizarea obiectivului ........, beneficiar .........

Conducatorul subunitatii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura .........................., avand in vedere documentatia inaintata de ..........., inregistrata cu nr. .............., in baza prevederilor:
– ....................... (se trec prevederile legale in baza carora a fost emis avizul),
a Actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului nr. ........, emis de catre .......................................,
a Avizului Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva nr. ....../..............,
a verificarilor in teren efectuate de domnul ............, in data de ........, pentru care ............... (s-a depus/urmeaza sa fie depusa) in Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica taxa pentru scoaterea definitiva a terenului din fondul forestier national, in valoare de ....................,
elibereaza urmatorul

AVIZ

1. Se avizeaza:
a)scoaterea definitiva din fondul forestier national a terenului in suprafata de ....., aflat in proprietatea ........, administrat de ........si localizat in U.P. ......, u.a. ........, pentru realizarea obiectivului ......................................;
b)defrisarea vegetatiei forestiere pe suprafata totala de ............, conform Actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului nr. ................., emis de .............., astfel: u.a. ....... = ....... ha, u.a. ....... = ....... ha etc. Masa lemnoasa va fi exploatata potrivit prevederilor legale in vigoare;
c)introducerea in circuitul silvic in compensare echivalenta a terenului in suprafata de ..........., proprietate a ............, localizat in ............... (tarla, parcela), conform ................. . Terenul oferit in compensare este limitrof fondului forestier national: O.S. .........., U.P. .........., u.a. ........... .
2. Prezentul aviz este valabil cu conditia mentinerii solutiei de amplasare a obiectivului, a respectarii prevederilor din actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului si serveste numai pentru obtinerea aprobarii pentru scoaterea definitiva a terenului in suprafata de .................. din fondul forestier national.
3. Conducatorul subunitatii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura ........... va comunica administratorului terenului si solicitantului prezentul aviz, precum si actele necesare pe care trebuie sa le contina documentatia care va fi inaintata spre aprobare autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

Viza Compartimentului juridic
.............................
(numele, prenumele si semnatura)
Conducatorul subunitatii teritoriale de specialitate
a autoritatii publice centrale
care raspunde de silvicultura,
..............................
(numele, prenumele si semnatura)
ANEXA Nr. 6
la metodologie

Antetul subunitatii teritoriale de specialitate
a autoritatii publice
centrale care raspunde de silvicultura .....................
(denumire, adresa, telefon, fax, e-mail etc.)
Nr. ........./...............

AVIZ
NR. ....../.......
pentru ocuparea temporara a terenului din fondul forestier national
in suprafata de ..........., aflat in proprietatea .........,
pentru realizarea obiectivului ........

Conducatorul subunitatii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura ..........., avand in vedere documentatia inaintata de ................, inregistrata cu nr. ...................., in baza prevederilor:
– .............. (se trec prevederile legale in baza carora a fost emis avizul),
a Actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului nr. ............, emis de catre .......................................,
a Avizului Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva nr. ........./..............,
a verificarilor in teren efectuate de domnul .................., in data de ..........., pentru care .................. (s-a depus/urmeaza sa fie depusa) in Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica garantia pentru ocuparea temporara a terenului din fondul forestier national, in valoare de ..............,
elibereaza urmatorul

AVIZ

1. Se avizeaza:
a) ocuparea temporara, de la data prezentului aviz pana la data de ........... (se mentioneaza data pana la care este valabil avizul sau perioada de valabilitate a avizului, fara a fi precizate datele calendaristice, dupa caz), a terenului din fondul forestier national in suprafata de ..........., aflat in proprietatea ........................, administrat de ................... si localizat in U.P. ....., u.a. .........., pentru realizarea obiectivului ............................;
b) defrisarea vegetatiei forestiere pe suprafata totala de ......., conform Actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului nr. ......, emis de ............, astfel: u.a. ...... = ....... ha, u.a. ...... = ....... ha etc. Masa lemnoasa va fi exploatata potrivit prevederilor legale in vigoare.
2. Prezentul aviz este valabil cu conditia mentinerii solutiei de amplasare a obiectivului si a respectarii prevederilor din actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului si serveste numai pentru obtinerea aprobarii pentru ocuparea temporara a terenului in suprafata de .................. din fondul forestier national.
3. Conducatorul subunitatii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura ....................... va comunica administratorului terenului si solicitantului prezentul aviz, precum si actele necesare pe care trebuie sa le contina documentatia care va fi inaintata spre aprobare autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

Viza Compartimentului juridic
..................................
(numele, prenumele si semnatura)
Conducatorul subunitatii teritoriale de specialitate
a autoritatii publice centrale
care raspunde de silvicultura,
...................................
(numele, prenumele si semnatura)ANEXA Nr. 7
la metodologie

Antetul subunitatii teritoriale de specialitate a autoritatii publice
centrale care raspunde de silvicultura .....................
(denumire, adresa, telefon, fax, e-mail etc.)
Nr. ......./............

DECIZIE
NR. ......./.........
pentru scoaterea definitiva din fondul forestier national
a terenului in suprafata de ..........., aflat in proprietatea ............, de catre ...........,
pentru realizarea obiectivului ................., beneficiar .........

Conducatorul subunitatii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura ........., avand in vedere documentatia inaintata de .................., inregistrata cu nr. .........., in baza prevederilor:
– ......... (se trec prevederile legale in baza carora a fost emisa decizia),a Actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului nr. ................, emis de catre ...........................,
a Avizului Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva nr. ......../...............,
a verificarilor in teren efectuate de domnul .................., in data de ..........., pentru care s-a depus in Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica taxa de scoatere definitiva a terenului din fondul forestier national, in valoare de .................., cu .......................... (documentul de plata),
emite urmatoarea

DECIZIE

1. Se aproba:
a) scoaterea definitiva din fondul forestier national a terenului in suprafata de ......., aflat in proprietatea ..............................., administrat de ............................ si localizat in U.P. ........ u.a. .........., pentru realizarea obiectivului ....................................................;
b) defrisarea vegetatiei forestiere pe suprafata totala de ............, conform Actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului nr. ........., emis de ..........., astfel: u.a. ....... = ....... ha, u.a. ........ = ....... ha etc. Masa lemnoasa va fi exploatata potrivit prevederilor legale in vigoare;
c) introducerea in circuitul silvic in compensare echivalenta a terenului in suprafata de ............., proprietate a ............................, localizat in ........................................ (tarla, parcela), conform ......................................Terenul oferit in compensare este limitrof fondului forestier national: O.S. .........., U.P. .........., u.a. ............ .
2. Predarea terenului se va face numai dupa achitarea tuturor obligatiilor banesti prevazute de lege, pe baza de proces-verbal de predare-primire.
3. Prezenta decizie este valabila cu conditia mentinerii solutiei de amplasare a obiectivului si a respectarii prevederilor din actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului pentru scoaterea definitiva a terenului in suprafata de .................. din fondul forestier national.
4. Conducatorul subunitatii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura ....................... va comunica prezenta decizie administratorului terenului si solicitantului.

Viza Compartimentului juridic
.................................
(numele, prenumele si semnatura)

Conducatorul subunitatii teritoriale de specialitate
a autoritatii publice centrale
care raspunde de silvicultura,
...............................
(numele, prenumele si semnatura)


ANEXA Nr. 8
la metodologie

Antetul subunitatii teritoriale de specialitate a autoritatii
publice centrale care raspunde de silvicultura ..............
(denumire, adresa, telefon, fax, e-mail etc.)
Nr. ......../............

DECIZIE
NR. ....../..............
pentru ocuparea temporara a terenului din fondul forestier national in suprafata de ..............,
aflat in proprietatea ....................., pentru realizarea obiectivului .....................

Conducatorul subunitatii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura ........., avand in vedere documentatia inaintata de ........................ si inregistrata cu nr. ......................., analizata si avizata conform Adresei nr. ..........................., in baza prevederilor:
– ............ (se trec prevederile legale in baza carora a fost emisa decizia),a Actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului nr. ............., emis de catre ....................,
a Avizului Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva nr. ....../..............,
a verificarilor in teren efectuate de domnul ..........................., in data de ...................., pentru care s-a depus in Fondul de ameliorarea fondului funciar cu destinatie silvica garantia pentru ocuparea temporara a terenului din fondul forestier national, in valoare de .................., cu ........................... (documentul de plata),
emite urmatoarea

DECIZIE

1. Se aproba:
a) ocuparea temporara, pana la data de ........... (se mentioneaza data pana la care este valabila decizia), a terenului din fondul forestier national, in suprafata de ......................., aflat in proprietatea ................................., administrat de ................................... si localizat in U.P. ....., u.a. .........., pentru realizarea obiectivului .......................................;
b) defrisarea vegetatiei forestiere pe suprafata totala de ............, conform Actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului nr. ........ emis de ............, astfel: u.a. ...... = ....... ha, u.a. ...... = ....... ha etc. Masa lemnoasa va fi exploatata potrivit prevederilor legale in vigoare.
2. Prezenta decizie este valabila cu conditia mentinerii solutiei de amplasare a obiectivului si a respectarii prevederilor din actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.
3. Conducatorul subunitatii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura .................... va comunica prezenta decizie administratorului terenului si solicitantului.
4. In cazul in care este necesara prelungirea termenului de ocupare temporara, beneficiarul va depune documentatia completa, cu minimum 30 de zile inainte de expirarea termenului, la institutia competenta sa aprobe ocuparea temporara a terenului.

Viza Compartimentului juridic
................................
(numele, prenumele si semnatura)

Conducatorul subunitatii teritoriale de specialitate
a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura,
...................................................
(numele, prenumele si semnatura)


ANEXA Nr. 9
la metodologie

Antetul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva
(denumire, adresa, telefon, fax, e-mail etc.)
Nr. ........./...............

AVIZ
NR. ........../...........
pentru scoaterea definitiva din fondul forestier national a terenului in suprafata de ...........,
aflat in proprietatea ............, de catre .........., pentru realizarea obiectivului ..............., beneficiar ............

Directorul general al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, avand in vedere documentatia inaintata de ....................., inregistrata cu nr. ..........., in baza prevederilor:
– ...........................................................................;
– etc. (se trec prevederile legale in baza carora a fost emis acordul), avand in vedere:
– Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului ...../........, emis de ............;
– etc. (se mentioneaza actele care au stat la baza emiterii avizului), elibereaza urmatorul

AVIZ

1. Pentru:
a) scoaterea definitiva din fondul forestier national a terenului in suprafata de ......., aflat in proprietatea ..............................., administrat de ................................ si localizat in U.P. ...... u.a. .........., pentru realizarea obiectivului ................................................;
b) defrisarea vegetatiei forestiere pe suprafata totala de ............, astfel: u.a. ...... = ....... ha, u.a. ...... = ....... ha etc. Masa lemnoasa va fi exploatata potrivit prevederilor legale in vigoare;
c) introducerea in circuitul silvic in compensare echivalenta a terenului in suprafata de ......., proprietate a ......................, localizat in ......................... (tarla, parcela), conform ......................................
d) compensarea cu un teren limitrof fondului forestier national: O.S. .........., U.P. .........., u.a. ...........;
e) precomptarea masei lemnoase rezultate din defrisarea vegetatiei forestiere de pe terenul prevazut la lit. b), conform prevederilor legale in vigoare;
f) incadrarea in prevederile art. 37 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare; terenul prevazut la lit. a) nu este in litigiu.
2. Predarea terenurilor prevazute la pct. 1 lit. a) si c) se va face pe baza de procese-verbale de predare-primire intre parti, incheiate prin imputernicitii acestora, numai dupa indeplinirea integrala si cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) obtinerea aprobarii de la institutia competenta, conform art. 40 din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) achitarea tuturor obligatiilor banesti prevazute de lege pentru ocuparea de terenuri forestiere in alte scopuri decat cele silvice.
3. ........... (numele beneficiarului) este obligat sa respecte limitele perimetrului delimitat si sa nu produca prejudicii vegetatiei forestiere si terenurilor limitrofe acestuia, incalcarea acestor prevederi fiind supusa sanctiunilor prevazute de lege.

Director general,
.......................
(numele, prenumele si semnatura)ANEXA Nr. 10
la metodologie

Antetul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva
(denumire, adresa, telefon, fax, e-mail etc.)
Nr. ........./................

AVIZ
NR. ......./.................
pentru ocuparea temporara a terenului din fondul forestier national in suprafata de ........................, aflat in proprietatea ............................., pentru realizarea obiectivului ..............................

Directorul general al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, avand in vedere documentatia inaintata de ................, inregistrata cu nr. .............., in baza prevederilor:
– .................................................................................;
– etc. (se trec prevederile legale in baza carora a fost emis avizul),avand in vedere:
- Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului nr. ..../......, emis de ......................;
– etc. (se mentioneaza actele care au stat la baza emiterii avizului), elibereaza urmatorul

AVIZ

1. Pentru:
a) ocuparea temporara, pana la data de ................ (se mentioneaza data pana la care este valabil avizul sau perioada de valabilitate a avizului, fara a fi precizate datele calendaristice, dupa caz), a terenului din fondul forestier national in suprafata de ........, aflat in proprietatea ......................, administrat de ........................... si localizat in U.P. ...., u.a. ........., pentru realizarea obiectivului ..............................;
b) defrisarea vegetatiei forestiere pe suprafata totala de ............, astfel: u.a. ...... = ....... ha, u.a. ..... = ....... ha etc. Masa lemnoasa va fi exploatata potrivit prevederilor legale in vigoare;
c) precomptarea masei lemnoase rezultate din defrisarea vegetatiei forestiere de pe terenul prevazut la lit. b) conform prevederilor legale in vigoare.
2. Prezentul aviz este valabil cu conditia mentinerii solutiei de proiectare din documentatia anexata.
3. Predarea terenului prevazut la pct. 1 lit. a) catre ......... (numele beneficiarului) se va face pe baza de proces-verbal de predare-primire intre parti, incheiat prin imputernicitii acestora, numai dupa indeplinirea integrala si cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) obtinerea aprobarii de la institutia competenta, conform art. 40 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) achitarea tuturor obligatiilor banesti prevazute de lege pentru ocuparea temporara de terenuri forestiere in alte scopuri decat cele silvice.
4. ............ (numele beneficiarului) este obligat sa respecte limitele perimetrului delimitat si sa nu produca prejudicii vegetatiei forestiere si terenurilor limitrofe acestuia, incalcarea acestor prevederi fiind supusa sanctiunilor prevazute de lege.
5. La expirarea termenului aprobat, beneficiarul este obligat sa predea ...... (numele directiei silvice) terenul prevazut la pct. 1 lit. a), in conditii care il fac apt pentru a fi impadurit.

Director general,
.........................
(numele, prenumele si semnatura)ANEXA Nr. 11
la metodologie

Antetul institutiei
Nr. ........./.............

Aprobat.
Conducatorul subunitatii teritoriale de specialitate
a autoritatii publice centrale care raspunde
de silvicultura,......................................


FISA TEHNICA DE TRANSMITERE-DEFRISARE
pentru scoaterea definitiva/ocuparea temporara a terenului in suprafata de ......,
in scopul realizarii obiectivului ...................

I. Descrierea terenurilor

Nr.crt.Descrierea terenurilorTOTAL
1.Unitatea de productie      
2.Unitatea amenajistica      
3.Suprafata totala u.a. (ha)      

Nr.crt.Descrierea terenurilorTOTAL
4.Suprafata solicitata (ha)   
5.Tipul de padure/G.E. (cod)   
6.Caracterul actual - tipul de padure   
7.Categoria functionala   
8.Compozitia arboretului   
9.Varsta medie a arboretului   
10.Clasa de productie   
11.Consistenta   
12.Volumul la hectar (m3)   
13.Volumul aferent suprafetei solicitate (m3)   
14.Suprafata de defrisat (ha)   
15.Volumul de defrisat (m3)   

II. Obligatii banesti:
1. Taxa/Garantia: ......... lei
pe care titularul aprobarii trebuie sa o depuna in Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica Plata taxei/garantiei se face catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, avand codul fiscal ......., la Trezoreria Operativa a Municipiului Bucuresti, in contul ........... .
2. Contravaloarea terenurilor/Chiria anuala: ........ lei, plus TVA .............. lei
3. Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice: ........ lei, plus TVA .............. lei
4. Contravaloarea obiectivelor dezafectate: ........ lei, plus TVA .............. lei
5. Cheltuielile de instalare/reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv:........ lei, plus TVA .............. lei

III. Conditii de ocupare a terenurilor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ocolul silvic ........... nu va intreprinde nicio actiune legata de transmiterea terenului solicitat inainte ca beneficiarul sa obtina aprobarea si sa achite integral toate obligatiile banesti care ii revin potrivit legii. Prezenta fisa tehnica a fost intocmita la data de ............ de catre domnul ............... .

Intocmit.
.....................
(semnatura)
Sef ocol/Director/Administrator,
.....................

Pentru terenurile administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, fisa tehnica a fost verificata la data de ........... de catre domnul ................, din cadrul Directiei Silvice ................. .

Verificat.
.....................

Hotararea de aprobare a comitetului director
Nr. ........... din data de ............
Director,
.....................

Fisa tehnica a fost verificata scriptic si pe teren de domnul ......................., conducatorul subunitatii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura .............................................. .
Verificat.
.....................
(semnatura)

NOTA:
Fisa tehnica de transmitere-defrisare va avea atasat calculul detaliat al obligatiilor banesti.ANEXA Nr. 12
la metodologie

Antetul institutiei
Nr. ........./............

Aprobat.
Conducatorul subunitatii teritoriale de specialitate
a autoritatii publice centrale care raspunde
de silvicultura,
...............................


FISA TEHNICA DE TRANSMITERE-DEFRISARE
pentru terenul care se ofera in compensare in fondul forestier national in suprafata de ..........,
in scopul realizarii obiectivului ....................

I. Descrierea terenurilor

Nr.crt.Descrierea terenurilorTOTAL
1.Destinatia actuala a terenului   
2.Extras CF nr. ....   
3.O.S./Unitatea de productie limitrofa   
4.Unitatea amenajistica limitrofa   
5.Suprafata oferita in compensare (ha)   
6*) Specia principala de baza   
7.*) Clasa de productie   

*) Datele se preiau din studiul pedostational.
II. Contravaloarea terenului oferit in compensare: ........ lei, plus TVA .......... lei
III. Conditii cu privire la terenul care se ofera in compensare:
1. Devizul cu cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv a fost inregistrat la Ocolul Silvic ............ (numele ocolului silvic care va prelua in administrare/va asigura serviciile silvice) la nr. .......... in data de ................ .
2. Ocolul Silvic ..........., care va prelua in administrare/va asigura serviciile silvice, nu va intreprinde nicio actiune legata de transmiterea terenului solicitat inainte ca beneficiarul sa obtina aprobarea si sa achite integral toate obligatiile banesti care ii revin potrivit legii.

Sef ocol, ................................... (numele, prenumele si semnatura) Prezenta fisa tehnica a fost intocmita la data de ....... de catre domnul ............ .

Intocmit. .................. (semnatura) Fisa tehnica a fost verificata scriptic si pe teren de domnul ......................., din cadrul subunitatii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura ................... .

Verificat. .............. (semnatura) NOTA: Fisa tehnica de transmitere-defrisare va avea atasat calculul detaliat al obligatiilor banesti.

ANEXA Nr. 13*)
la metodologie
SCHEMA procedurii de scoatere definitiva sau de ocupare temporara de terenuri din fondul forestier nationalIMAGINE
_____
*) Anexa nr. 13 se publica ulterior.