Documentaţii de scoatere din fond forestier

Documentaţiile de scoatere din fond forestier se întocmesc în cazul scoaterii din fond forestier a unor suprafeţe, cu respectarea prevederilor Legii nr. 46 – Codul silvic;

Societatea noastră a realizat întocmirea unor documentaţii de scoatere din fond forestier în judeţele Arad şi Satu Mare (inclusiv studiul pedostaţional al terenurilor ce se preiau în compensare);

Conţinutul documentaţiilor de scoatere (definitive sau temporare) din fond forestier, precum şi metodologia de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se regăseşte în Ordinul nr. 924/2011 (publicat în M.Of.nr. 149 din 1 martie 2011);

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească terenurile ce pot fi scoase din fond forestier (extras din Legea nr. 46 – Codul Silvic):

Art.35

Reducerea suprafetei fondului forestier national este interzisa.

Art.36

 1. Prin exceptie de la prevederile art. 35, este permisa reducerea suprafetei fondului forestier national prin scoatere definitiva, pentru realizarea obiectivelor de interes national, declarate de utilitate publica, in conditiile legii.
 2. La cerere, solicitantul terenului pe care urmeaza a fi realizate obiectivele prevazute la alin. (1) poate compensa suprafata ocupata cu terenuri echivalente ca suprafata si bonitate, caz in care nu se mai plateste contravaloarea terenului scos din fondul forestier national, dar se achita anticipat celelalte obligatii banesti.
 3. Compensarea prevazuta la alin. (2) se realizeaza in echivalenta valorica, in conditiile in care suprafata terenului dat in compensare nu poate fi mai mica decat suprafata terenului care face obiectul scoaterii din fondul forestier.

Art. 37

 1. Pot fi scoase definitiv din fondul forestier national, doar cu conditia compensarii acestora, fara reducerea suprafetei fondului forestier si cu plata anticipata a obligatiilor banesti, numai terenurile necesare realizarii sau extinderii urmatoarelor categorii de obiective:
  1. necesare exploatarii urmatoarelor resurse minerale: carbuni, roci utile, agregate minerale, minereuri si ape minerale;
  2. structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica, unitati de cult, obiective sociale, sportive si medicale, constructii hidrotehnice de interes local, surse de apa potabila;
  3. locuinte sau case de vacanta, numai in fondul forestier proprietate privata;
  4. obiective instalate in fondul forestier inainte de anul 1990, cuprinse in amenajamentele silvice in vigoare la data de 1 ianuarie 1990, la categoria "ocupatii si litigii".
 2. Amplasarea obiectivelor prevazute la alin. (1) lit. c) se face cu respectarea urmatoarelor conditii, care trebuie indeplinite cumulativ:
  1. constructia si terenul pe care se amplaseaza sunt proprietatea aceleiasi persoane;
  2. suprafata maxima care poate face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier, incluzand constructia, accesul si imprejmuirea, este de maximum 5% din suprafata proprietatii forestiere, dar nu mai mare de 200 m2.
 3. Compensarea prevazuta la alin. (1) se realizeaza fizic cu un teren care are de cinci ori valoarea terenului care se scoate definitiv din fondul forestier, iar suprafata terenului dat in compensare nu poate fi mai mica decat de trei ori suprafata terenului care face obiectul scoaterii din fondul forestier.
 4. Terenurile cu care se realizeaza compensarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie numai din afara fondului forestier national, dar limitrofe acestuia, apte de a fi impadurite. In situatia in care suprafata minima a unui teren cu care se realizeaza compensarea este mai mare de 20 ha, acesta poate sa nu fie limitrof fondului forestier, dar trebuie sa fie compact. Nu se poate realiza compensarea cu terenuri situate in zona alpina si subalpina.
 5. Pentru terenurile prevazute la alin. (4) sunt obligatorii inscrierea in amenajamentele silvice si asigurarea administrarii sau serviciilor silvice in termen de 30 de zile de la data aprobarii scoaterii definitive din fondul forestier, precum si impadurirea in maximum doua sezoane de vegetatie.
 6. Nu se admite compensarea cu terenuri limitrofe perdelelor forestiere de protectie.
 7. In judetele in care suprafata fondului forestier este sub 16% din suprafata judetului, compensarea se realizeaza numai cu terenuri din cadrul aceluiasi judet.
 8. Terenurile scoase definitiv din fondul forestier si terenurile primite in compensare dobandesc situatia juridica a terenurilor pe care le inlocuiesc.

Art. 38

 1. Terenurile scoase definitiv din fondul forestier national devin proprietatea beneficiarului in momentul efectuarii operatiunii de predare-primire si dobandesc destinatia pe care acesta a solicitat-o si care i-a fost aprobata.
 2. Se excepteaza de la prevederile art. 37 terenurile aflate in perimetrul fasiei de protectie a frontierei de stat, care fac parte din domeniul public si care, prin natura lor, sunt destinate protectiei si intretinerii liniei de frontiera.
 3. Schimbarea destinatiei obiectivului construit pe terenul care a facut obiectul scoaterii definitive din fondul forestier national mai devreme de 5 ani determina abrogarea ordinului ministrului sau hotararii Guvernului de aprobare si aducere la starea initiala a terenului scos din fondul forestier pe cheltuiala beneficiarului aprobarii.

Art. 39

 1. Ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier este permisa numai pe o perioada determinata de timp, in scopul realizarii obiectivelor din categoria celor prevazute la art. 36 si la art. 37 alin. (1) lit. a) si cu asigurarea platii anticipate a obligatiilor banesti de catre beneficiarul aprobarii de scoatere din fondul forestier pentru obiectivul respectiv.
 2. Perioada de timp pentru care poate fi aprobata ocuparea temporara prevazuta la alin. (1) este de maximum 10 ani.
 3. Chiria aferenta fiecarui an se plateste pana la data de 31 ianuarie a anului pentru care se datoreaza si se calculeaza conform prevederilor legale in vigoare la data de 1 ianuarie.
 4. In cazul in care, pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 37 alin. (1) lit. b)-c), sunt necesare si alte terenuri adiacente pentru organizarea de santier, acestea vor putea fi ocupate temporar, pe o perioada de maximum un an si in cuantum de cel mult 10% din suprafata solicitata a fi scoasa definitiv din fondul forestier.
 5. Perioada pentru care se aproba ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier include si perioada necesara executarii lucrarilor pentru redarea terenurilor in conditii apte de a fi impadurite.

Art. 40

Solicitarile de scoatere definitiva sau de ocupare temporara de terenuri din fondul forestier, in conditiile prevazute la art. 36-39, cu acordul proprietarului si avizate favorabil de ocolul silvic care asigura administrarea, precum si serviciile silvice, dupa caz, de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, in cazul terenurilor din fondul forestier proprietate publica a statului, si de subunitatile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, se aproba de:

 1. conducatorul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, pentru suprafete de pana la 10 ha, cu posibilitatea delegarii de competenta conducatorilor subunitatilor teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, pana la suprafata de 1 ha;
 2. Guvern, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, pentru suprafete de peste 10 ha.

Art. 41

 1. Pentru terenurile scoase definitiv din fondul forestier, in cazurile prevazute la art. 36 si 37, obligatiile banesti sunt urmatoarele:
  1. taxa pentru scoaterea definitiva a terenurilor din fondul forestier, care se achita anticipat emiterii aprobarii de scoatere definitiva si se depune in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, aflat la dispozitia autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
  2. contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier, care se achita proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privata a persoanelor fizice, juridice sau proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale, iar pentru terenurile proprietate publica a statului, administratorului padurilor proprietate publica a statului, facandu-se venit la fondul de conservare si regenerare a padurilor;
  3. contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice, care se achita proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privata a persoanelor fizice, juridice sau proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale, iar pentru terenurile proprietate publica a statului, administratorului padurilor proprietate publica a statului, facandu-se venit la fondul de conservare si regenerare a padurilor;
  4. contravaloarea obiectivelor dezafectate; in cazul padurilor proprietate publica a statului, aceasta se achita administratorului, iar pentru celelalte categorii de proprietate forestiera se achita proprietarului;
  5. cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, numai pentru cazurile prevazute la art. 36 alin. (2) si la art. 37 alin. (1), sume care se depun in fondul de conservare si regenerare a padurilor.
 2. Obligatiile banesti prevazute la alin. (1) lit. b)-e) se achita anticipat predarii-primirii terenului scos din fondul forestier.

Art. 42

 1. Pentru terenurile care se ocupa temporar din fondul forestier, in cazurile prevazute la art. 39, obligatiile banesti sunt urmatoarele:
  1. garantia, echivalenta cu taxa pentru scoaterea definitiva a terenurilor din fondul forestier cu compensare, care se achita anticipat emiterii aprobarii si se depune in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, fond aflat la dispozitia autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
  2. chiria, care se achita proprietarului, in cazul fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice, respectiv al celui proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale; pentru fondul forestier proprietate publica a statului, 50% din chirie se depune in fondul de conservare si regenerare a padurilor si 50% se achita administratorului;
  3. contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice, care se achita proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privata a persoanelor fizice si juridice si proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale; pentru fondul forestier proprietate publica a statului, contravaloarea pierderii de crestere se achita administratorului, care o depune in fondul de conservare si regenerare a padurilor;
  4. valoarea obiectivelor dezafectate de pe terenurile respective; in cazul padurilor proprietate publica a statului, aceasta se achita administratorului, iar in celelalte cazuri se achita proprietarului;
  5. cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, care se depun in fondul de conservare si regenerare a padurilor.
 2. Obligatiile banesti prevazute la alin. (1) lit. b)-e) se achita anticipat predarii-primirii terenului scos din fondul forestier.

Art. 43

Metodologia de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor banesti prevazute la art. 33 alin. (3) lit. h), art. 41 si 42 se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

Art. 44

Masa lemnoasa rezultata in urma defrisarii vegetatiei forestiere de pe terenurile scoase definitiv sau ocupate temporar din fondul forestier revine proprietarului, in cazul fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice, respectiv proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale, si administratorului, in cazul fondului forestier proprietate publica a statului.

Conţinutul documentatiilor care se întocmesc în vederea obţinerii aprobărilor pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier naţional:

 1. Documentatiile necesare emiterii aprobarilor de scoatere definitiva sau de ocupare temporara de terenuri din fondul forestier national, pentru suprafetele de pana la 1,0 ha, pentru care competenta de aprobare a fost delegata inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vanatoare, conţin:
  1. solicitarea beneficiarului de scoatere definitiva si/sau de ocupare temporara a terenului din fondul forestier national, adresata inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare in raza caruia se afla terenul;
  2. memoriu justificativ privind necesitatea scoaterii definitive sau a ocuparii temporare a terenului din fondul forestier national, intocmit de catre beneficiar, in care sa fie prezentate inclusiv detaliile tehnice referitoare la obiectiv;
  3. memoriu tehnic intocmit de catre directia silvica, in cazul terenurilor proprietate publica a statului, din care sa reiasa motivele pentru care s-a avizat favorabil solicitarea beneficiarului;
  4. plan de incadrare in zona;
  5. plan de situatie al amplasamentului, in care trebuie sa fie prezentate atat obiectivul, cat si detaliile amenajistice;
  6. fisa tehnica de transmitere-defrisare (anexa nr. 11). In cazul scoaterii definitive de terenuri din fondul forestier national cu compensare, se vor intocmi fise tehnice si pentru terenurile oferite in compensare;
  7. studiu pedostational pentru terenurile oferite in compensare, in cazul solicitarilor de scoatere definitiva cu compensare, intocmit de unitati atestate pentru efectuarea de lucrari de imbunatatiri funciare in domeniul forestier;
  8. extras de carte funciara emis de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru terenurile care se scot definitiv sau sunt ocupate temporar si care nu sunt proprietate publica a statului;
  9. extras de carte funciara emis de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru terenul care se ofera in compensare, in cazul solicitarilor de scoatere definitiva de terenuri din fondul forestier national cu compensare echivalenta ca suprafata si bonitate;
  10. Acordul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva pentru terenurile forestiere proprietate publica a statului sau pentru terenurile forestiere, altele decat cele din proprietatea publica a statului, pentru care sunt intocmite contracte de administrare sau de prestari servicii silvice de catre un ocol de stat;
  11. avizul favorabil al ocolului silvic care asigura administrarea sau prestarea de servicii silvice, in cazul terenurilor care nu sunt administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva;
  12. confirmarea ocolului silvic care asigura administrarea/serviciile silvice, in cazul solicitarilor de ocupare temporara, ca beneficiarul indeplineste conditiile prevazute la art. 39 alin. (6) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
  13. acordul proprietarului pentru terenurile forestiere, altele decat cele din proprietatea publica a statului;
  14. acord de mediu sau fisa tehnica intocmita pentru obtinerea acordului de mediu, aprobata de catre agentia de protectie a mediului, dupa caz, pentru realizarea obiectivului. Atat in acordul de mediu, cat si in fisa tehnica intocmita pentru obtinerea acordului de mediu, aprobata de catre agentia de protectie a mediului, trebuie sa fie precizate amplasamentul si suprafata care se defriseaza;
  15. copie de pe documentul de plata a taxei de scoatere definitiva sau a garantiei pentru folosirea temporara. In documentul de plata a taxei de scoatere definitiva sau a garantiei pentru folosirea temporara trebuie sa fie precizat obiectivul pentru care s-a facut plata.
 2. Documentatiile necesare emiterii aprobarilor de scoatere definitiva sau de ocupare temporara de terenuri din fondul forestier national, pentru care competenta de aprobare este a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura sau a Guvernului, contin:
  1. Solicitarea beneficiarului de scoatere definitiva si/sau de ocupare temporara a terenului din fondul forestier national, adresata autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
  2. memoriu justificativ privind necesitatea scoaterii definitive sau a ocuparii temporare a terenului din fondul forestier national, intocmit de catre beneficiar, in care sa fie prezentate inclusiv detaliile tehnice referitoare la obiectiv;
  3. memoriu tehnic intocmit de catre directia silvica, in cazul terenurilor proprietate publica a statului, din care sa reiasa motivele pentru care s-a avizat favorabil solicitarea beneficiarului;
  4. plan de incadrare in zona;
  5. plan de situatie al amplasamentului, in care trebuie sa fie prezentate atat obiectivul, cat si detaliile amenajistice;
  6. fisa tehnica de transmitere-defrisare (anexa nr. 11). In cazul scoaterii definitive de terenuri din fondul forestier national cu compensare, se vor intocmi fise tehnice si pentru terenurile oferite in compensare. Fisele tehnice vor fi aprobate de catre inspectoratul teritorial de regim silvic si de vanatoare;
  7. studiu pedostational pentru terenurile oferite in compensare, in cazul solicitarilor de scoatere definitiva cu compensare, intocmit de unitati atestate pentru efectuarea de lucrari de imbunatatiri funciare in domeniul forestier;
  8. extras de carte funciara emis de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru terenurile care se scot definitiv sau sunt ocupate temporar si care nu sunt proprietate publica a statului;
  9. extras de carte funciara emis de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru terenul care se ofera in compensare, in cazul solicitarilor de scoatere definitiva de terenuri din fondul forestier national cu compensare echivalenta ca suprafata si bonitate;
  10. acordul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva pentru terenurile forestiere proprietate publica a statului sau pentru terenurile forestiere, altele decat cele din proprietatea publica a statului, pentru care sunt intocmite contracte de administrare sau de prestari servicii silvice de catre un ocol de stat;
  11. avizul favorabil al ocolului silvic care asigura administrarea sau prestarea de servicii silvice, in cazul terenurilor care nu sunt administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva;
  12. confirmarea ocolului silvic care asigura administrarea/ serviciile silvice, in cazul solicitarilor de ocupare temporara, ca beneficiarul indeplineste conditiile prevazute la art. 39 alin. (6) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
  13. acordul proprietarului pentru terenurile forestiere, altele decat cele din proprietatea publica a statului;
  14. avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare;
  15. dovada efectuarii consultarii publice de catre inspectoratul teritorial de regim silvic si de vanatoare, pentru situatia in care acordul de mediu nu a fost emis de autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului;
  16. acord de mediu sau fisa tehnica intocmita pentru obtinerea acordului de mediu, aprobata de catre agentia de protectie a mediului, dupa caz, pentru realizarea obiectivului. Atat in acordul de mediu, cat si in fisa tehnica intocmita pentru obtinerea acordului de mediu, aprobata de catre agentia de protectie a mediului, trebuie sa fie precizate amplasamentul si suprafata care se defriseaza;
  17. copie de pe documentul de plata a taxei de scoatere definitiva sau a garantiei pentru folosirea temporara. In documentul de plata a taxei de scoatere definitiva sau a garantiei pentru folosirea temporara trebuie sa fie precizat obiectivul pentru care s-a facut plata.