Amenajarea Pădurilor

 • Lucrare obligatorie  prin legea 46/2008 - Codul silvic, pentru toţi proprietarii de pădure (fond forestier) din România. Aceste lucrări sunt  necesare tuturor proprietarilor de păduri pentru a putea cunoaşte cantitatea de masă lemnoasă pe care o deţin, amplasarea şi valoarea ei la un moment dat, precum şi pentru a putea obţine autorizaţiile necesare pentru valorificarea acesteia. Executarea acestor lucrări conferă proprietarilor de păduri următoarele avantaje:
 • Ştiu exact amplasamentul fondului forestier pe care îl deţin;
 • Deţin informaţii exacte în ceea ce priveşte structura şi mărimea fondului forestier pe care îl deţin din punct de vedere al calităţii, cantităţii, vârstei, compoziţiei, consistenţei, capacităţii de protecţie, accesibilităţii etc.;
 • harta amenajistica Pot estima cât valorează fondul forestier pe care îl deţin şi cum poate să-l  valorifice;
 • Deţin informaţii privind valorificarea produselor accesorii pădurilor (fondului forestier): vânat, pescuit, fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale, pomi de iarnă, seminţe forestiere);
 • Pot beneficia de drepturile băneşti pe care le pot obţine din efectul protector al funcţiilor pe care-l exercită pădurea lor asupra mediului înconjurător, prin solicitarea compensaţiilor legale la care au dreptul în urma exercitării funcţiei de protecţie pe care o îndeplineşte pădurea (fondul forestier) pe care o deţine în proprietate, conform amenajamentului silvic în vigoare.
 • Întocmirea amenajamentelor silvice presupune parcurgerea a trei etape:
 • Etapa de teren: presupune îndeplinirea următoarelor faze:
  • Întocmirea Temei de proiectare: aceasta trebuie întocmită de proprietarul pădurii şi/sau administrator (ocolul silvic) şi cuprinde elemente privind situaţia proprietăţii, documentele de proprietate, suprafaţa pădurii, situaţia de la amenajarea anterioară şi alte elemente tehnice ce vor trebui respectate la efectuarea lucrărilor de teren;
  • Susţinerea Conferinţei I de amenajare: are loc înaintea începerii lucrărilor de teren, la o dată stabilită de M.M.P., în urma unei solicitări a proiectantului. Conferinţa I de amenajare are ca scop avizarea temei de proiectare iar la susţinerea acesteia participă delegatul M.M.P.(sau I.T.R.S.V.), proprietarul sau un delegat al acestuia, un delegat al administratorului şi reprezentanţii proiectantului. Susţinerea Conferinţei I de amenajare se concretizează prin semnarea procesului - verbal al Conferinţei I de amenajare, care va fi inclus în amenajamentul silvic;
  • Lucrările propriu-zise de teren: se desfăşoară de către personalul de specialitate al proiectantului, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice de amenajarea pădurilor şi cu respectarea celor prevăzute în Procesul-verbal al Conferinţei I de amenajare. Lucrările propriu-zise de teren cuprind, în principal, parcurgerea integrală a terenului şi efectuarea descrierii parcelare, pichetajului subparcelar, măsurătorilor topografice şi inventarieri de arborete. După finalizarea lucrărilor de teren, proiectantul transmite M.M.P. solicitarea de delegare a unui reprezentant în vederea efectuării recepţiei finale a lucrărilor de teren. La recepţia de teren participă delegatul M.M.P.(sau I.T.R.S.V.), proprietarul sau un delegat al acestuia, un delegat al administratorului şi reprezentanţii proiectantului (expertul C.T.A.P., şeful de proiect, inginerul proiectant). Etapa de teren se consideră încheiată o dată cu semnarea procesului – verbal de recepţie finală  a lucrărilor de teren care va fi inclus în amenajamentul silvic.
 • Etapa de redactare:
  • presupune introducerea în calculator a datelor culese în teren şi prelucrarea acestora cu programe specifice, în vederea întocmirii planurilor şi situaţiilor necesare susţinerii Conferinţei a II-a de amenajare şi redactării în concept a proiectului, precum şi întocmirea matriţei hărţii. După efectuarea acestora, proiectantul transmite M.M.P. solicitarea de delegare a unui reprezentant (însoţită de memoriul de prezentare al Conferinţei a II-a de amenajare) în vederea susţinerii Conferinţei a II-a de amenajare. La susţinerea Conferinţei a II-a de amenajare: se pun bazele viitorului amenajament, se analizează situaţia suprafeţelor, structura suprafeţelor pe natură de folosinţă, zonarea funcţională a arboretelor, subunităţile de gospodărire constituite, bazele de amenajare adoptate, se analizează şi se adoptă posibilitatea, se analizează şi se avizează planurile de cultură şi exploatare şi participă delegatul M.M.P.(sau I.T.R.S.V.), proprietarul sau un delegat al acestuia, un delegat al administratorului şi reprezentanţii proiectantului (expertul C.T.A.P., şeful de proiect, inginerul proiectant). Etapa de redactare se finalizează prin semnarea procesului - verbal al Conferinţei a II-a de amenajare, care va fi inclus în amenajamentul silvic.
 • Etapa de definitivare:
  • presupune definitivarea proiectului redactat în concept (completarea definitivă a tuturor capitolelor din amenajament conform cuprinsului standard al amenajamentului), aranjarea în pagină a acestuia, listarea, multiplicarea şi legarea acestuia, definitivarea matriţei hărţii şi întocmirea celor trei hărţi ce însoţesc amenajamentul (harta generală, harta arboretelor şi harta lucrărilor de cultură şi exploatare). Amenajamentul în forma definitivă este transmis de proiectant la autoritatea centrală care răspunde de silvicultură pentru verificare şi avizare de către Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură (C.T.A.S.). După avizare, secretariatul C.T.A.S. transmite Avizul C.T.A.S. persoanelor interesate.
 • Amenajamentele silvice se întocmesc în 5 exemplare, după cum urmează:
  • 1 exemplar pentru autoritatea centrală care răspunde de silvicultură;
  • 2 exemplare pentru proprietar (din care unul pentru administratorul fondului forestier);
  • 1 exemplar pentru I.T.R.S.V. (Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare);
  • 1 exemplar pentru proiectant (arhiva proprie).
 • Amenajamentele silvice se întocmesc în conformitate cu prevederile din “Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor”, au o valabilitate de 10 ani (cu excepţia amenajamentelor întocmite pentru pădurile de plop, salcie şi alte specii repede crescătoare, la care perioada de valabilitate poate fi şi de 5 ani) şi se execută de către unităţi specializate, atestate de Ministerul Mediului şi Pădurilor conform Metodologiei de atestare din Ordinul M.M.P. nr. 460/01.04.2010.

În domeniul amenajării pădurilor/amenajamente silvice, de la înfiinţare şi până în prezent, societatea noastră a executat amenajamente silvice pentru o suprafaţă de cca 100.000 ha şi cca 200 de beneficiari (ocoale silvice de stat şi private, unităţi teritorial administrative – primării, persoane juridice – composesorate, asociaţii etc, persoane fizice) din 11 judeţe ale ţării (AB, AR, BH, CS, GJ, HD, MM, PH, SJ, SM, TM).
Lucrări de referinţă: O.S. Berzasca (CS), O.S. Mehadia (CS), R.P.L. O.S. Stejarul R.A. (TM), O.S. Asociaţia Salcâmul Ciumeşti (SM), Oraşul Vişeu de Sus (MM), Comuna Ieud (MM), Comuna Tinca (BH);