Îmbunătăţiri funciare

 • Proiectele de îmbunătăţiri funciare şi reconstrucţie ecologică sunt proiecte specifice şi deosebit de importante pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu. Aceste proiecte au ca scop principal ameliorarea: pagubelor produse de factorii dăunători (antropici sau naturali), calităţii solurilor, capacităţii de retenţie a apei, calităţii aerului, producţiei de biomasă, inclusiv masă lemnoasă, biodiversităţii. Proiectele mai sus amintite pot fi întocmite de societăţi comerciale atestate de autoritatea centrală care răspunde de silvicultură, în domeniile:
  • Proiectare – efectuarea studiilor de teren şi elaborarea documentaţiilor tehnico-economice;
  • Execuţie – efectuarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic.
 • Aceste proiecte permit accesarea de fonduri prin următoarele programe şi măsuri:
  • Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate;
  • Măsura 221_Prima împădurire a terenurilor agricole şi forestiere;
  • Surse proprii de finanţare.

Societatea noastră a executat proiecte de „Reconstrucţie ecologică prin împădurirea terenurilor agricole degradate constituite în perimetre de ameliorare” pentru o suprafaţă de cca. 850 ha în judeţele Caraş – Severin, Timiş şi Hunedoara (fazele SF şi PT), proiecte finanţate din „fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică aflat la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale” precum şi prin „Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” şi un proiect de împădurire a terenurilor agricole pentru o suprafaţă de cca. 35 ha, proiect derulat prin „Masura 221 - Prima împădurire a terenurilor agricole”.


CONŢINUTUL CADRU al Studiului de Fezabilitate pentru proiectele de împădurire a terenurilor degradate (prin „Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” – Ghid împăduriri 2010):


Memoriu tehnic
1. Date generale
1.1. Denumirea investiţiei
1.2. Amplasamentul investiţiei
1.3. Ordonatorul principal de credite
1.4. Autoritatea contractantă
1.5. Beneficiar
1.6. Elaborator
1.7. Perioada de execuţie a lucrărilor
2. Informaţii generale privind proiectul
2.1. Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului
2.1.1. Obiectivul proiectului
2.1.2. Necesitatea acţiunii
2.1.3. Finalitatea socială a proiectului
2.1.4. Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului
2.2. Descrierea investiţiei
2.2.1. Concluziile studiului de fezabilitate
2.2.2. Scenarii propuse
2.2.3. Analiza comparativă a scenariilor
2.3. Date tehnice ale investiţiei
2.3.1. Amplasament
2.3.2. Statutul juridic al terenului ce urmează a fi ocupat de lucrările propuse
2.3.3. Repartizarea terenurilor pe categorii de folosinţă
2.3.4. Studii de teren
2.3.5. Elemente generale privind cadrul natural
2.3.6. Caracterizarea cadrului natural
2.3.6.1. Geomorfologia
2.3.6.3. Hidrologia
2.3.6.4. Clima
2.3.6.5. Raionarea climatică
2.3.6.6. Regimul termic
2.3.6.7. Precipitaţiile atmosferice
2.3.6.8. Regimul eolian
2.3.6.9. Concluzii privind condiţiile climatice
2.3.6.10. Condiţii pedologice (soluri)
2.3.6.11. Staţiunile de terenuri degradate
2.3.7. Soluţia tehnică
2.3.7.1. Propuneri de lucrări
2.3.7.2. Centralizatorul propunerilor de lucrări de pregătire a terenului şi a solului pe unităţi amenajistice şi formule de împădurire
2.3.7.3. Centralizatorul investiţiilor
2.3.7.4. Necesarul de puieţi
2.3.8. Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum
2.3.8.1. Necesarul de utilităţi pentru varianta propusă
2.3.8.2. Soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi
2.3.9. Concluziile evaluării impactului asupra mediului
2.4. Graficul de realizare a investiţiei
3. Costurile estimative ale investiţiei
3.1. Valoarea totală a investiţiei
3.1.1. Centralizatorul cantitativ şi valoric al lucrărilor
3.1.2. Deviz general
3.1.3. Deviz financiar
3.1.4. Devize obiect
3.1.5. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţieia investiţiei
4. Analiza cost-beneficiu
4.1. Descrierea şi evaluarea efectelor
4.2. Analiza financiară
5. Analiza de risc
6. Surse de finanţare
7. Estimări privind forţa de muncă
7.1. Numărul de locuri de muncă create în faza de execuţie
7.2. Numărul de locuri de muncă create în faza de operare
8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei
8.1. Valoarea totală, inclusiv TVA (mii lei)
8.2. Eşalonarea investiţiei (ani)
8.3. Durata de realizare (luni)
8.4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)
8.5. Alţi indicatori specifici
9. Acorduri, avize, autorizaţii şi aprobări
10. Anexe
10.1. Rezultatele analizelor de laborator
10.2. Investiţiile specifice ale lucrărilor de împădurire pe un
hectar
CAPITOLUL B
Piese desenate
1. Plan de amplasare în zonă (1:25.000—1:5.000)
2. Planşa unităţilor staţionale (1:5.000—1:2.000)
3. Planşa formulelor de împădurire (1:5.000—1:2.000)
NOTĂ:
Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, fiind adaptat lucrărilor de împădurire şi întreţinere a plantaţiilor silvice.

CONŢINUTUL-CADRU al Proiectului  tehnic pentru proiectele de împădurire a terenurilor degradate (prin „Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” – Ghid împăduriri 2010):


teren degradat2 Alcătuire:
I — Proiectul tehnico-economic
II — Documentaţie valorică
III — Caiet de sarcini
IV — Documentaţie de licitaţie
V — Piese desenate
I. PROIECTUL TEHNICO-ECONOMIC
CAPITOLUL A
Memoriu tehnic
1. Date generale
1.1. Denumirea investiţiei
1.2. Proiectant
1.3. Faza de proiectare
1.4. Ordonatorul principal de credite
1.5. Autoritatea contractantă
1.6. Organizatorul licitaţiei
1.7. Beneficiar
1.8. Perioada de execuţie a lucrărilor
1.9. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei
1.10. Finanţarea investiţiei
1.11. Fundamentarea tehnico-economică a investiţiei
2. Date tehnice ale studiului
2.1. Prezentarea proiectului
2.2. Amplasamentul şi situaţia juridică a terenului
2.2.1. Amplasamentul
2.2.2. Situaţia juridică a terenului
2.3. Obiectivele de protejat
2.4. Elemente privind cadrul natural
2.4.1. Elemente de geologie şi geomorfologie
2.4.2. Condiţii pedologice
2.4.3. Hidrologie
2.4.4. Condiţii climatice
2.4.5. Vegetaţia şi fauna  din zonă
2.4.6. Descrierea staţiunilor identificate şi alegerea compoziţiilor de împădurire
2.4.7. Descrierea terenului
2.5. Organizarea de şantier
2.6. Căile de acces
2.7. Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon etc. pentru organizarea de  şantier şi definitive
2.8. Programul de execuţie a lucrărilor, grafice de lucru, program de recepţie
2.9. Trasarea lucrărilor
2.10. Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier
2.11. Măsurarea lucrărilor
2.12. Curăţenia în şantier
2.13. Serviciile sanitare
2.14. Relaţiile dintre contractant, consultant şi persoana juridică achizitoare (investitor)
3. Soluţii tehnice
3.1. Descrierea tipului de culturi forestiere propuse
3.2. Numerotarea unităţilor de cultură forestieră şi amplasarea bornelor
3.3. Tehnologii propuse
3.4. Efecte preconizate
4. Necesarul de puieţi şi de utilităţi
5. Măsuri de protecţia muncii
6. Eşalonarea executării lucrărilor
7. Bibliografie
CAPITOLUL B
Anexe
1. Scheme de plantare — grafic
2. Graficul de execuţie a lucrărilor
3. Detalii de execuţie
4. Harta compoziţiilor de împădurire
II. DOCUMENTAȚIE VALORICĂ
1. Date generale
1.1. Denumirea investiţiei
1.2. Proiectant
1.3. Faza de proiectare
1.4. Ordonatorul principal de credite
1.5. Autoritatea contractantă
1.6. Organizatorul licitaţiei
1.7. Beneficiar
1.8. Perioada de execuţie a lucrărilor
1.9. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei
1.10. Finanţarea investiţiei
1.11. Fundamentarea tehnico-economică a investiţiei
2. Antemăsurători
2.1. Pregătirea terenului şi solului
2.2. Instalarea şi întreţinerea culturilor forestiere
2.3. Irigarea culturilor
2.4. Instalarea şi întreţinerea gardului viu
2.5. Organizarea pazei perimetrului
2.6. Confecţionarea şi instalarea bornelor amenajistice
2.7. Confecţionarea şi instalarea bornelor pentru controlul anual al culturilor
3. Devize
3.1. Pregătirea terenului şi solului
3.2. Instalarea şi întreţinerea culturilor forestiere
3.3. Irigarea culturilor
3.4. Instalarea şi întreţinerea gardului viu
3.5. Organizarea pazei perimetrului
3.6. Confecţionarea şi instalarea bornelor amenajistice
3.7. Confecţionarea şi instalarea bornelor pentru contro anual al culturilor
3.8. Recapitulaţia devizelor pe obiect
3.9. Eşalonarea investiţiilor pe ani de execuţie
4. Consumuri
4.1. Lista cuprinzând consumurile privind transporturile
4.2. Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale
4.3. Lista cuprinzând consumurile de ore de funcţiona a utilajelor de construcţii şi întreţinere
4.4. Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru
4.5. Lista cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările
5. Devize generale
5.1. Deviz financiar
5.2. Deviz general
III. CAIET DE SARCINI
1. Standarde de referinţă
2. Scule, dispozitive, utilaje şi mijloace de transport
3. Executarea lucrărilor
4. Terminarea lucrărilor
5. Măsuri de protecţia muncii
6. Decontarea lucrărilor
IV. DOCUMENTAŢIE DE LICITAŢIE
SECŢIUNEA I — Informaţii generale
SECŢIUNEA II — Fişa de date a achiziţiei
SECŢIUNEA III — Caiet de sarcini
SECŢIUNEA IV — Formulare
SECŢIUNEA V — Contract de execuţie lucrări
V. PIESE DESENATE
NOTĂ:
Conţinutul-cadru al proiectului tehnic respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, fiind adaptat lucrărilor de împădurire şi întreţinere plantaţiilor silvice.

CUPRINS PROIECT DE IMPADURIRE - MĂSURA 221 (conform anexa 2 la „GHIDUL SOLICITANTULUI pentru Prima împădurire a terenurilor agricole - Măsura_221):


Anexa 2


MĂSURA 221

CUPRINS PROIECT DE ÎMPĂDURIRE

Volumul I – Memoriu tehnic

 

I. DATE GENERALE
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
1.2. Amplasamentul obiectivului de investiţii (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare)
1.3. Beneficiarul
1.4. Elaboratorul proiectului (se va preciza numărul şi data atestatului obţinut de la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură)
1.5 Perioada de execuţie a lucrărilor

II. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR
2.1. Situaţia actuală
2.1.1. Suprafaţa, amplasamentul (parcelă, bloc fizic etc.) şi accesul la obiectiv (drumuri, căi ferate)
2.1.2. Vecinătăţi. Distanţa până la pădurile existente. Raportul dintre distanţa cea mai mare şi cea mai mică a extremelor perimetrului
2.1.3. Descrierea situaţiei actuale a terenului. Gradul de degradare a terenului
2.1.4. Finalitatea socială a proiectului

2.2. Date tehnice ale investiţiei
2.2.1. Statutul juridic al terenului ce urmează a fi ocupat de lucrările propuse
2.2.2. Repartizarea terenurilor pe categorii de folosinţă agricolă
2.2.3. Caracterizarea cadrului natural
2.2.3.1. Geomorfologia. Zona geografică (câmpie, deal, munte – în conformitate cu încadrarea din Anexa 9 la Ghidul solicitantului pentru măsura 221)
2.2.3.2. Geologia
2.2.3.3. Hidrologia
2.2.3.4. Clima şi fenomenele naturale specifice zonei
2.2.3.5. Raionarea climatică
2.2.3.6. Regimul termic
2.2.3.7. Precipitaţiile atmosferice
2.2.3.8. Regimul eolian
2.2.3.9. Concluzii privind condiţiile climatice
2.2.3.10. Condiţii pedologice (descrierea solurilor cu precizarea nivelului de degradare al solului, rezultatele analizelor de sol şi precizarea gradului de degradare conform Anexei 11 la Ghidul solicitantului pentru măsura 221)
2.2.3.11. Tipurile de staţiuni
2.2.3.12. Consideraţii cu privire la impactului plantaţiei asupra mediului (dacă împădurirea contribuie la prevenirea eroziunii sau a desertificării, promovarea biodiversităţii, prevenirea inundaţiilor, combaterea schimbărilor climatice etc).

2.2.4. Soluţia tehnică
2.2.4.1. Grupa ecologică sau grupa staţională, compoziţia de împădurire, schema de plantare şi desimea puieţilor.
2.2.4.2. Tehnologia de lucru
2.2.4.2.1 Centralizatorul  lucrărilor de pregătire a terenului şi a solului pe unităţi amenajistice şi pe formule de împădurire
2.2.4.2.2. Centralizatorul lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei
2.2.4.2.3  Centralizatorul lucrărilor de întreţinere a plantaţiei pe ani
2.2.4.3  Necesarul de puieţi pe specii
2.2.4.4 Controlul anual al regenerărilor (forma, suprafaţa şi numărul de suprafeţe de control pentru fiecare unitate amenajistică).
2.3. Vârsta de exploatare a pădurii nou create

teren degradat1 III. CAIETUL DE SARCINI
3.1. Pentru înfiinţarea plantaţiei
3.2. Pentru întreţinerea plantaţiei

IV. ANTEMĂSURĂTORI
4.1 Pentru înfiinţarea plantaţiei
4.2. Pentru întreţinerea plantaţiei

V. INVESTIŢIILE SPECIFICE
5.1. Pentru înfiinţarea plantaţiei
5.2. Pentru întreţinerea plantaţiei

VI. COSTURILE INVESTIŢIEI
6.1. Centralizatorul costurilor estimate pentru infiinţarea plantaţiei (Deviz obiect nr. 1)
6.2. Centralizatorul costurilor estimate pentru intreţinerea plantaţiei, pentru cei 5 ani, defalcat (Deviz obiect nr. 2)
6.3. Centralizatorul costurilor totale pentru întreaga plantaţie (Devizul general)
6.4. Listele cu cantităţi de lucrări

VII. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A PLANTAŢIEI

ANEXE
1. Copia titlului de proprietate sau a documentelor care atestă proprietatea.
2. Fişa perimetrului de ameliorare însoţită de schiţa perimetrului şi acordul  proprietarilor, pentru situatia în care proiectul de împadurire vizează terenuri aparţinând categoriei pajişti permanente sau pentru terenuri afectate de fenomene de degradare.
3. Copia atestatului persoanei juridice care a elaborat proiectul de impadurire.

Volumul II – Piese desenate

1. Plan de amplasare în zonă (1:25000 – 1:5000)
2. Planşa unităţilor staţionale (1:5000 – 1:2000)
3. Planşa formulelor de împădurire (1:5000 – 1:2000)
4. Schemele de plantare

teren degradat3 teren degradat4

MĂSURA 221

DOCUMENTE NECESARE INTOCMIRII CERERII DE FINANŢARE PENTRU AUTORITĂŢI PUBLICE LOCALE

 1. Proiect de împădurire avizat de ITRSV întocmit cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniu (inclusiv a normelor tehnice);
 2. Fişa rezumativă a proiectului;
 3. Fişa perimetrului de ameliorare;
 4. Documente care atestă dreptul de proprietate:
  1. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, în situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, atestat prin hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României, au survenit modificări: solicitantul trebuie să depună:
  2. Hotărârea consiliului local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar.
  3. În cazul în care terenul este proprietatea primăriei/lor, dar nu este trecut în Inventarul primăriei, solicitantul va depune Hotărârea consiliului local de includere a terenului/ aflat în proprietate în domeniul public.
  4. Actul de proprietate - extras de CF.
 5. Declaraţie notarială a proprietarului terenului prin care acesta confirmă că terenul respectiv este liber de sarcini, nu se află sub gaj cu deposedare şi nu face obiectul unui proces/ litigiu, conform model, sau extras de carte funciară pentru informare.
 6. Documente privitoare la acordul proprietarilor terenului/ alţi deţinători pentru împădurire şi asumarea obligaţiilor ce decurg din aceasta:
  • Hotărârea Consiliului Local pentru instrumentarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii – suprafeţele destinate împăduriri, acordul pentru împădurire şi asumarea obligaţiilor ce decurg din aceasta-întreţinerea plantaţiei, păstrarea pădurii cel puţin până la atingerea vârstei de exploatare, etc);
 7. Notă de constatare eliberată de APIA pentru certificarea GAEC în ultimii 2 ani însoţită de harta exploataţiei agricole cu delimitarea parcelelor agricole;
 8. Document de la autorităţile de mediu privind efectuarea împăduririlor (decizia etapei de evaluare / decizia etapei de încadrare);
 9. Document de la Consiliul Judeţean pentru confirmarea faptului că terenurile respective nu sunt menţionate în programe sau planuri naţionale sau locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major, la data depunerii Cererii de Finanţare;
 10. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului (persoană fizică/ reprezentant legal), conform căreia acesta se angajează ca în cazul în care cererea de sprijin în cadrul Măsurii 221 este acceptată pentru finanţare să renunţe la orice altă formă de sprijin din FEGA, FEADR sau bugetul naţional pentru suprafaţa pentru care se solicită sprijin pentru împădurire, pe toată perioada în care va beneficia de sprijin pentru Măsura 221;
 11. Document de la bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale băncii/ trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP);
 12. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii şi suprafaţa de teren;

DOCUMENTE NECESARE INTOCMIRII CERERII DE FINANTARE PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

 1. Proiect de împădurire avizat de ITRSV întocmit cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniu (inclusiv a normelor tehnice)
 2. Documente care atesta dreptul de proprietate şi/ sau de arendă/ concesiune (dacă e cazul) asupra terenului agricol care face obiectul împăduririi: titlu de proprietate/ contract de vânzare – cumpărare/inventarul domeniului public (aprobat în condiţiile legii) ca şi contractul de concesionare/arendare (dacă este cazul).
  1. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public.
   În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, atestat prin hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României, au survenit modificări: solicitantul trebuie să depună:
   1. Hotărârea consiliului local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar.
   2. În cazul în care terenul este proprietatea primăriei/lor, dar nu este trecut în Inventarul primăriei/ilor, solicitantul va depune Hotărârea consiliului local de includere a terenului/ aflat în proprietate în domeniul public.
   3. Actul de proprietate.
  2. Pentru PERSOANE JURIDICE de drept privat -Titlul de proprietate/ contractul de vânzare – cumpărare/ etc. având menţionat ca proprietar numele societăţii/ asociaţiei care solicită sprijinul.
  3. Pentru PERSOANE FIZICE/PFA - Titlul de proprietate/ contractul de vânzare – cumpărare/ etc.
  4. În cazul în care terenul propus pentru împădurire face obiectul unui contract de concesionare/ arendare se va prezenta contractul de concesionare/ arendare sau tabelul centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă şi perioada de arendare. Aceste contracte trebuie să fie încheiate pentru o perioadă cel puţin egală cu perioada angajamentelor încheiate pentru măsura 221 (17 ani) şi să aibă ca scop realizarea împăduririi.
 3. Declaraţie notarială a proprietarului terenului prin care acesta (aceştia) confirmă că terenul respectiv este liber de sarcini, nu se află sub gaj cu deposedare şi nu face obiectul unui proces/ litigiu, conform model, sau extras de carte funciară pentru informare.
 4. Documente privitoare la acordul proprietarilor terenului/ alţi deţinători pentru împădurire şi asumarea obligaţiilor ce decurg din aceasta
  1. Pentru autorităţi publice locale: Hotărârea Consiliului Local/ Consiliilor Locale pentru instrumentarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):
  2. Pentru persoane juridice de drept privat:
   Act/ hotărâre a organului de decizie
  3. Pentru persoane fizice şi PFA:
   Declaraţie pe proprie răspundere
  4. In cazul terenurilor concesionate sau în arendă, Actul de decizie/Hotărârea organului de decizie al concesionarului/arendaşului.
 5. Notă de constatare eliberată de APIA pentru certificarea GAEC în ultimii 2 ani însoţită de harta exploataţiei agricole cu delimitarea parcelelor agricole.
 6. În cazul in care deţinătorii de teren agricol au calitatea de FERMIERI (persoane fizice sau persoane juridice de drept privat) se solicită următoarele documente:
  1. PERSOANE JURIDICE de drept privat :
   Prezentarea situaţiilor financiare anuale (bilanţ inclusiv cont de profit şi pierdere)
  2. PERSOANE FIZICE:
   Declaraţie pe proprie răspundere autentificată de notarul public privind media veniturilor din activităţile neagricole pentru ultimii doi ani.
 7. Adeverinţă/ document care atestă depunerea documentaţiei in vederea obţinerii studiului de impact asupra mediului conform protocolului încheiat între APDRP şi ANPM
  sau
  Acord de mediu eliberat de APM însoţit, dacă este cazul, de studiu de impact. Acordul de mediu va menţiona dacă terenul respectiv face parte sau nu din situri Natura 2000.
 8. Certificat de urbanism pentru informare
 9. Pentru solicitanţii PERSOANE JURIDICE de drept privat se solicită:
  1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului eliberat cu maxim 30 de zile înainte de data depunerii cererii de finanţare;
  2. Hotărâre judecătorească privind înregistrarea persoanei juridice pentru forme asociative;
  3. Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociaţiilor/ Certificat de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
  4. Actul de înfiinţare şi statutul asociaţiei
 10. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului (persoană fizică/ reprezentant legal), conform căreia acesta se angajează ca în cazul în care cererea de sprijin în cadrul Măsurii 221 este acceptată pentru finanţare să renunţe la orice altă formă de sprijin din FEGA, FEADR sau bugetul naţional
 11. Document de la bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale băncii/ trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP).
 12. Pentru solicitanţii PERSOANE JURIDICE de drept privat se solicită certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale şi graficul de reeşalonare
 13. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant

IMPORTANT! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

LISTA FORMULARELOR DE COMPLETAT DE CĂTRE BENEFICIAR

Anexa 1 – Cererea de Finanţare

Anexa 3.1 – Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind respectarea criteriilor de eco-condiţionalitate pe toată durata contractului de finanţare şi pe întreaga suprafaţă a fermei.

Anexa 3.2 – Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind terenul pe care se va realiza împădurirea.

Anexa 3.3 – Declaraţie pe propria răspundere privind menţinerea arboretului.

Anexa 3.5 – Declaraţie pe propria răspundere privind renunţarea la alte fonduri (FEGA/ FEADR/ Buget naţional).

Fişa perimetrului de ameliorare

LISTA FORMULARELOR DE COMPLETAT DE CĂTRE EXECUTANT

Anexa 2.1 – Fişa rezumativă a proiectului de împădurire